Course code BUS333

BUS333 Perspektiver på økonomistyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Inger Johanne Pettersen, Inger Johanne Pettersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

BUS333 gis ikke høsten 2016. Emnet er planlagt å gå igjen høsten 2017.

Høst

Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2016H
Fortrinnsrett: M-ØA, M-IØ
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet har bedriften/virksomheten og omgivelsene i fokus. Vi legger vekt på at begrepet ¿bedrift¿ kan ha en vid betydning. En moderne bedrift er en komplisert organisasjon som kan studeres fra en rekke forskjellige perspektiv og med ulike metoder. Å lære seg økonomi­styring medfører altså å beherske mange tilnærminger i analyser og diskusjoner. Dette emnet består av følgende deler:

 • Styringsverktøy i teori og praksis
 • Økonomistyring og atferdsimplikasjoner
 • Alternative teoretiske perspektiv på økonomistyring

Kurset tar for seg bredden i bedriftsøkonomisk teori og spesielt teorier om styring av økonomiske ressurser. Dette kurset består av følgende deler:  Styringsverktøy i teori og praksis; Økonomistyring og atferdsimplikasjoner; Alternative perspektiv på økonomistyring

Læringsutbytte:

Emnets målsetting er å gi studentene følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse etter å ha studert emnet:

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har avansert kunnskap i fagområdet økonomistyring og innsikt innen teorier, modeller og teknikker for økonomistyring.
 • har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og analysemetoder.
 • kan bruke kunnskap i økonomistyringsfeltet gjennom arbeid med cases  og praktiske øvelser. 

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan analysere problemer ut fra teorier, metoder og fortolkninger innen feltet økonomistyring
 • kan bruke styringsverktøy i løsning av bedriftsøkonomiske problemstillinger
 • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere  faglige problemstillinger
 • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter i økonomistyring for å utføre arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksmåter.
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner i feltet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, litteratur, studentpresentasjoner og arbeid med innleveringsoppgaver (grupper)
Læringsstøtte:
Gjennomgang pensum i forelesninger, tilbakemelding på innleveringsoppgave og diskusjoner i plenum
Forutsatte forkunnskaper:
Økonomifag tilsvarende bachelor i økonomi og administrasjon
Obligatorisk aktivitet:
En obligatorisk innlevering (term paper) - gruppebesvarelse med to studenter -  som vurderes til godkjent/ikke godkjent
Vurderingsordning:
Innleveringersoppgave (gruppe) Bestått/Ikke bestått. Avsluttende skriftlig  eksamen (individuell), 3,5 timer  . A-E/ Ikke bestått
Sensor:
Ekstern og intern sensor
Merknader:
BUS333 gis ikke høsten 2016. Emnet er planlagt å gå igjen høsten 2017.
Normert arbeidsmengde:
Tilsvarende normen for 5 s.p. - 150 timer
Undervisningstid:
Ca 24 timer  undervisning/ forelesninger + arbeid md innleverinsoppgave.
Eksamensdetaljer: :