Course code BUS321

BUS321 Empiriske analyser av finans- og varemarkeder - teoridel

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Sjur Westgaard
Medvirkende: Olvar Bergland, Ole Gjølberg, Marie Gotteberg Steen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka,
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-ØA.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Dette er et emne innen anvendt økonometri på data fra finans- og råvaremarkeder. Med finansielle markeder mener vi aksjer, valuta, obligasjoner, markeder for volatilitet etc. Det legges vekt på å beskrive og analysere fundamentale faktorer (tilbud/etterspørselsfaktorer) og hvordan de påvirker priser, avkastning, volatilitet og risiko. Temaer som effisiente markeder, risikostyring og prognosemodellering vil også bli tatt opp. Temaer som tas opp er data på futures og opsjoner fra finans- og råvaremarkeder, deskriptiv statistikk, regresjonsanalyse, faktormodeller, modeller for volatilitet og korrelasjon, stasjonæritet, ko-integrasjon og feilkorreksjonsmodeller, kvantilregresjon, modeller for diskrete avhengige variabel, regimeswitch modeller, evaluering av modeller, analyse implisitt volatilitet, Value-at-Risk modeller, samt stress testing og scenario analyse.
Læringsutbytte:
Kursets målsetting er å utvikle studentenes evne til å hente inn data og utføre empiriske analyser basert på problemstillinger fra finans- og varemarkedene. Denne målsettingen søkes oppnådd gjennom å knytte økonomisk teori og hypoteser om disse markedene til anvendt økonometrisk metode og bruk av aktuelle data. Sentrale problemstillinger, metoder og resultater fra forskningslitteraturen vil bli presentert gjennom forelesningene.
Læringsaktiviteter:
Kurset vil bestå av forelesning og øvinger med data og excel sammen med studentene på datasal. Studenter får etter hver forelesning både excel/data øvinger og teoriøvinger som det forventes at de gjør. Disse øvingene er også en meget god forberedelse til eksamen. I motsetning til rene økonometri/statistikkurs (disse bør tas i tillegg), vil vi vise hvordan metoder anvendes intuitivt gjennom bruk av aktuelle data (fra quandl www.quandl.com) og Excel.
Læringsstøtte:
Excel og Quandl gjennomgås. Referanser til Oxmetrics, Eviews og Stata vil også bli gitt. Fronter: Det vil bli lagt ut alt materiale (slides, regneark, øvinger/løsninger, notater etc.)
Pensum:
  • Brooks C., 2014, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press
  • Utdelte artikler
Forutsatte forkunnskaper:
Kurs innen grunnleggende finans (tilsvarende BUS220), statistikk (tilsvarende STAT100) og økonometri (tilsvarende ECN202/ECN201) .
Anbefalte forkunnskaper:
BUS322, BUS323, ECN210/211 eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Ingen. Men det forventes aktiv deltagelse på gjennomgang av øvinger under forelesningene.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 timer, som teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Bachelor i økonomi
Undervisningstid:
Forelesninger og organiserte øvinger: ca. 36+24=60 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått