Course code BUS314

BUS314 Virksomhetsstyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Jonas Gaudernack
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Siste gang: 2019H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset vil være basert på en blanding av tradisjonelle forelesninger, seminarer/gruppediskusjoner og gjesteforelesninger fra ledende praktikere.
Læringsutbytte:
Kursets vil sette studentene i stand til å kunne vurdere og gi råd om hvordan virksomheter innretter risikostyring, internkontroll og revisjon. Tematisk vil de beherske regelverk og god praksis relatert til:  (1) innretning av styrearbeid, inkludert risiko- og revisjonsutvalg, (2) organisering av risikostyrings- og compliancefunksjoner, samt utforming av risikostyringsprosesser (3) kjenne standarder og metoder som ligger til grunn for internrevisjon og regnskapsrevisjon. De vil også ha overordnet kjennskap til kapitaldekningsregelverket for banker.  I sum er kompetansen et godt utgangspunkt for arbeidsoppgaver innen virksomhetsstyring, kontroll, risikostyring, revisjon og tilsyn.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, lesestoff.
Pensum:
Det samlede pensum vil tilgjengeliggjøres på Canvas i løpet av semesteret. Pensum vil blant annet inneholde relevante artikler, deler av aksje-, revisor- og regnskapslovgivningen, Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (www.nues.no), COSO- rammeverkene for risikostyring og internkontroll, internrevisjonsstandardene og revisjonsstandardene, samt deler av kapitaldekningsregelverket for bank/finans (Basel III).
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende bedriftsøkonomi, finansregnskap, driftsregnskap og finans
Anbefalte forkunnskaper:
Selskapsrett, revisjonsfag, risikostyring, internkontroll, governance
Vurderingsordning:
Skriftlig 3,5 timers eksamen, som teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 30 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått