Course code BUS314

BUS314 Virksomhetsstyring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Jonas Gaudernack
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset vil være basert på en blanding av tradisjonelle forelesninger, seminarer/gruppediskusjoner og gjesteforelesninger fra ledende praktikere.
Læringsutbytte:
Kurset har som formål å gjennomgå ledende praksis, regler og krav til hvordan store selskap styres og kontrolleres. Innledningsvis vil det fokuseres på sentrale begrep, regelverk og retningslinjer. Deretter vil fokuset dreies mot de ulike aktørenes rolle i virksomhetsstyringen, deriblant styre, revisjonsutvalg, ledelse, controllere, risiko- og compliancefunksjoner, internrevisor og revisor. En sentral del av kurset vil handle om hvordan prosessene for virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll kan legges opp. De siste forelesningene vil handle om internrevisors og revisors rolle og arbeidsmåte..
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, lesestoff.
Pensum:
Det samlede pensum vil tilgjengeliggjøres på Fronter i løpet av semesteret. Pensum vil blant annet inneholde relevante artikler, deler av aksje-, revisor- og regnskapslovgivningen, Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (www.nues.no), COSO- rammeverkene for risikostyring og internkontroll, internrevisjonsstandardene og revisjonsstandardene, samt deler av kapitaldekningsregelverket for bank/finans (Basel III).
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende bedriftsøkonomi, finansregnskap, driftsregnskap og finans
Anbefalte forkunnskaper:
Selskapsrett, revisjonsfag, risikostyring, internkontroll, governance
Obligatorisk aktivitet:
Korte innleveringsoppgaver ved behov
Vurderingsordning:
-Skriftlig 3,5 timer
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
tilsvarende normen for 5 s.p.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 30 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått