Course code BUS310

BUS310 Strategiimplementering og prestasjonsmåling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Silja Marianna Korhonen-Sande
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Siste gang: 2019V
Fortrinnsrett: M-ØA
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Temaer som behandles er strategiimplementering og virksomhetsstyring med hovedvekt på målstyring: fallgruver i strategiimplementering, ulike modeller til strategiimplementering, oppbygging av strategiske styringssystemer med vekt på utvikling av hensiktsmessige mål og målinger, utfordringer og avveiinger knyttet til bruk av mål og målinger i ulike organisatoriske kontekster.
Læringsutbytte:

Kursets hovedmål er at studentene kan bidra til vellykket strategiimplementering på sitt arbeidssted ved å utvikle organisasjonens styringsmodell og prestasjonsmåling fra sitt eget faglige ståsted. Etter kurset 

Kunnskap

  • kjenner studentene til hvordan ledelsen kan motvirke problemene ved strategiimplementering
  • forstår samspillet mellom ulike kontrollmekanismer og organisasjonsstruktur i iverksettelsen av strategier
  • forstår hvordan målstyring hjelper til i strategiimplementering og muliggjør oppfølging av oppnåelse av strategiske mål
  • har kunnskap om hvordan prestasjonsmåling og insentiver påvirker strategiimplementering i organisasjoner
  • forstår egenskapene til god måling
  • har kunnskap om balansert målstyring.

Ferdigheter

  • kan bruke målstyring som et verktøy i strategiimplementering
  • kan planlegge og formulere hensiktsmessige løsninger til strategiimplementering i ulike typer av organisasjoner

Generell kompetanse

  • kan utvikle og presentere løsninger til strategiimplementering  både muntlig og skriftlig, og både alene og som en del av en gruppe.
Læringsaktiviteter:
Studentene oppmuntres til å bli kjent med kurslitteraturen før forelesninger slik at den kan diskuteres og anvendes i øvelser i klasserommet. Litteraturen for hver forelesning blir gitt i kursprogrammet. I tillegg anvender studentene teorier på caser og presenterer sentral litteratur i små grupper. Vi legger mye vekt på anvendelse av teorier, og deler av undervisningen er organisert som workshop.  
Læringsstøtte:
-
Pensum:
K.G. Hoff og P.A. Holving, Balansert målstyring, Universitetsforlaget 2015 (2. utgave). Utvalgte artikler og bokkapitler. Listen over pensum legges ut på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
BUS305 eller tilsvarende kurs (Det forutsettes at studentene har kunnskap om strategisk analyse og formulering fra før. De som er i tvil bør ta kontakt med kursansvarlig før kurset begynner). 
Obligatorisk aktivitet:
Dette er et intensivkurs og krever at du er til stede helt fra begynnelsen av kurset. Det er obligatorisk fremmøte i undervisningen. Deltakerne organiseres i grupper og hver gruppe anvender teori i små øvelser og case-diskusjoner i klassen. Deltakelse på gruppearbeid er obligatorisk. For å få godkjent de obligatoriske aktivitetene og for å delta på eksamen kan ikke studentene komme senere enn til den andre forelesningen i emnet. Instruksjoner for gruppesammensetning blir gitt i begynnelsen av kurset når antall deltakere er kjent. De obligatoriske aktivitetene er gyldige kun for ett semester som betyr at studenter som tar emnet opp igjen må gjennomføre og bestå obligatorisk aktivitet på nytt. 
Vurderingsordning:
1. Caseoppgaven (grupper) (30% av sluttkarakteren). 2. Avsluttende skriftlig eksamen (individuell) (70% av sluttkarakteren). Eksamen og caseoppgaven må bestås i samme semester. Hvis man stryker i en av delene stryker man totalt. Det blir ikke gitt konte-eksamen i dette kurset. De som stryker må ta hele kurset (inkludert obligatoriske aktiviteter, caseoppgaven i grupper og avsluttende eksamen) på nytt neste gang emne tilbys.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Dette er et tverrfaglig strategikurs som er spesielt tilpasset til de studentene i økonomistyring og strategi og ledelse som vil være toppledelsens rådgiver eller senere aktive deltakere i strategiarbeid som mellomleder eller toppleder. Studentene skal forstå hvordan de kan bidra til strategiarbeid fra sitt eget faglig ståsted.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
B.Sc.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kurset gjennomføres som et intensivkurs i januarblokka med samlinger basert på obligatorisk fremmøte. Ca. 26 timers strukturerte aktiviteter. I tillegg kommer gruppearbeidet.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått