Course code BUS310

BUS310 Strategiimplementering og prestasjonsmåling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Silja Marianna Korhonen-Sande
Medvirkende: Per Aksel Holving, Per Aksel Holving
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: M-ØA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset har to hovedtemaer: 1) Prestasjonsmåling og 2) strategiimplementering med hovedvekt på målstyring. 
Læringsutbytte:
Kursets målsetting er å øve opp studentenes kompetanse innenfor strategiimplementering og prestasjonsmåling. Hovedmålet er at studentene kan  bidra til vellykket strategiimplementering på sitt arbeidssted ved å utvikle organisasjonens styringsmodell og prestasjonsmåling fra sitt eget faglige ståsted. Etter kurset kjenner studentene til hvordan ledelsen kan motvirke problemene ved strategiimplementering og forstår samspillet mellom ulike kontrollmekanismer og organisasjonsstruktur i iverksettelsen av strategier;  forstår hvordan målstyring hjelper til i strategiimplementering og muliggjør oppfølging av oppnåelse av strategiske mål; har kunnskap om hvordan prestasjonsmåling og insentiver påvirker strategiimplementering i organisasjoner; forstår egenskapene til god måling; har kunnskap om balansert målstyring og kan bruke det som et verktøy i strategiimplementering ; kan foreslå hensiktsmessig resultatmåling i sine egne organisasjoner.
Læringsaktiviteter:
Studentene oppmuntres til å bli kjent med kurslitteraturen før forelesninger slik at den kan diskuteres og anvendes i øvelser i klasserommet. Litteraturen for hver forelesning blir gitt i kursprogrammet. I tillegg anvender studentene teorier på caser og presenterer sentral litteratur i små grupper. Vi legger mye vekt på anvendelse av teorier, og deler av undervisningen er organisert som workshop.  
Læringsstøtte:
-
Pensum:
K.G. Hoff og P.A. Holving, Balansert målstyring, Universitetsforlaget 2015 (2. utgave). Utvalgte artikler og bokkapitler. Listen over pensum legges ut på Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
BUS305
Obligatorisk aktivitet:
Dette er et intensivkurs og krever at du er til stede helt fra begynnelsen av kurset. Det er obligatorisk fremmøte i undervisningen. Deltakerne organiseres i grupper og hver gruppe anvender teori i små øvelser og presenterer artikler i klassen. Deltakelse på gruppearbeid er obligatorisk. For å få godkjent de obligatoriske aktivitetene og for å delta på eksamenen kan ikke studentene komme senere enn til den andre forelesningen i emnet. Nærmere fraværsregler blir gitt i begynnelsen av kurset. Instruksjoner for gruppesammensetning blir gitt i begynnelsen av kurset når antall deltakere er kjent. De obligatoriske aktivitetene er gyldige kun for ett semester og konteeksamenen i påfølgende semester.
Vurderingsordning:
1. Caseoppgaven (grupper) (40% av sluttkarakteren). 2. Avsluttende skriftlig eksamen (individuell) (60% av sluttkarakteren). Eksamen og caseoppgaven må bestås i samme semester. Hvis man stryker i en av delene stryker man totalt. Konteeksamen (60% av sluttkarakteren) for de som har bestått caseoppgaven, men strøket på eksamen, vil bli gitt i påfølgende semester. De obligatoriske aktivitetene og karakteren på caseoppgaven er gyldige kun ett semester inkludert konteeksamen. 
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Dette er et tverrfaglig strategikurs som er spesielt tilpasset til de studentene i økonomistyring og ledelse som vil være toppledelsens rådgiver eller senere aktive deltakere i strategiarbeid. Studentene skal forstå hvordan de bidrar til strategiarbeid fra sitt eget faglig ståsted.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
B.Sc.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kurset gjennomføres som et intensivkurs i januarblokka med samlinger basert på obligatorisk fremmøte. Ca. 26 timers strukturerte aktiviteter. I tillegg kommer gruppearbeidet.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått