Course code BUS306

BUS306 Vekst- og konkurransestrategier

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Glenn Roger Kristiansen
Medvirkende: Silja Marianna Korhonen-Sande
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
90
Undervises i periode:
Starter i augustblokk og fortsetter i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: M-ØA og M-EI.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset har tre hovedtemaer: (1) strategiske valg knyttet til kilden til bedriftens konkurransefordel samt vekstmodus, og (2) strategianalyse og formulering sammen med lønnsomhetsanalyser og (3) strategiprosess i praksis.

Kurset omhandler hvordan selskaper kan skape suksessfulle strategier i dagens moderne og digitale samfunn, og samtidig være bærekraftig. Strategi handler om selskapets langsiktige retning, og hvordan man skal nå dit. Strategi finner man på alle nivåer i organisasjonen, fra det kognitive og enkeltaktiviteter til store oppkjøpstransaksjoner. Selskaper står overfor flere store og moderne utfordringer; som miljøskader (f. eks., hvordan sikre en god miljømessig håndering i hele verdikjeden), digitale transformasjoner (f. eks online-salg), håndtering av store datamengder, profesjonalisering av bransjer og funksjoner (f. eks. HR-funksjonen), og transformasjon av flere industrier (f. eks. elektrifisering av bilindustrien). I dette kurset ser vi på flere store strategiske utfordringer fra ulike perspektiver, og diskuterer hvilke muligheter vi har for å møte disse.

Læringsutbytte:

Etter dette kurset kan studentene forstå og bidra til strategiutvikling fra sitt eget faglig ståsted avhengig av spesialiseringen. Studentene har forståelse av hvorfor noen bedrifter lykkes i konkurranse mens andre mislykkes, og hvordan bedrifter kan skape lønnsom vekst.

Kunnskap:

Etter fullført emne har studenten kunnskap om grunnleggende temaer, problemstillinger og metoder innen vekst- og konkurransestrategier, for eksempel:

 • forstå de grunnleggende teoriene for å forklare virksomhetens konkurransefordel i dynamiske omgivelser, bedriftenes vekstmodus (allianser, oppkjøp og fusjoner, kunde-leverandør relasjoner) og utfordringer samt avveiinger knyttet til strategiarbeid
 • lønnsomhetsanalyser samt hvordan disse skal tolkes i forhold til strategiske utfordringer
 • forstå kompleksiteten i strategisk problemløsing, beslutningstaking og verktøy i strategiarbeid i praksis
 • forklare sentrale strategisk utfordringer i dagens samfunn
 • forstå ulike tolkninger av lønnsomhet
 • forstå hvordan organisasjonen bør og ikke bør vokse
 • forstå hvordan fortjeneste skapes (inntektssiden vs kostnadssiden, og deres sammeheng)
 • forstå risiko for ledelsens manipulering av finansregnskapet ved bruk av IFRS
 • forklare strategiske vekstmuligheter for ulike deler av industri- og produktsyklusen, og dette for ulike bransjer
 • forklare hvordan vekst, lønnsomhet, investeringsbehov, og konkurransestrategier henger sammen
 • forstå kompleksiteten i strategiprosesser
 • forstå faren for over-analyse, og hvordan konsulentbransjer relaterer seg til dette
 • være kjent med nye tema og strømninger i strategilitteraturen og i praksis
 • forstå gapet mellom strategi i akademia og i praksis
 • forstå funksjonen til KPIer (key performance indicators)

Ferdigheter:

Etter fullført emne kan studenten arbeide selvstendig med de tema og problemstillinger som er essensielle for faget, for eksempel:

 • velge og anvende hensiktsmessige teorier/ perspektiver på beslutninger knyttet til vekst- og konkurransestrategier samt strategiarbeid i praksis
 • reflektere rundt hva et godt finansielt resultat er og innebærer
 • ta hensiktsmessige strategiske valg, formulere strategiutsagn, unngå vanlige problemer i strategisk beslutningstaking i organisasjoner samt takle usikkerhet og avveiinger i strategisk beslutningstaking
 • kommunisere bedriftens strategi til ulike interne og eksterne interessenter
 • sette opp hvordan verdidrivere relaterer seg til hverandre
 • anvende finansregnskapet for å beregne ROIC, ROA, ROE og andre relaterte lønnsomhetsmål
 • anvende finansregnskapet for å avdekke forbedringspotensiale og verdidrivere
 • visualisere tallmateriale for presentasjon for ledelsen
 • systematisere informasjon for å diskutere og drøfte strategiske utfordringer
 • systematisere informasjon, og avdekke behov for tilleggsinformasjon, for å utforme strategier
 • utforme strategier som ikke bare er beskrivende, men aksjonsbringende

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan studenten anvende og formidle sine kunnskaper og ferdigheter i en trainee- eller lignende stilling relatert til faget, for eksempel:

 • bryte ned en problemstilling relatert til faget, analysere den, og identifisere nødvendig informasjon for å belyse eller avklare det aktuelle problemet
 • foreta nødvendige og kritiske analyser og estimeringer for problemstillinger relatert til faget som er forskjellige eller nye sammenlignet med hva som er dekket inn gjennom kurset
 • være i stand til å formidle analyser og argumenter i faget til de som ikke har inngående kjennskap til fagområdet, men som minst har en bachelorgrad i økonomisk-administrative fag
 • beherske en daglig bruk av fagets uttrykksformer både på norsk og engelsk
 • potensielt bidra til å videreutvikle essensielle deler av fagområdet
 • ha en grunnleggende forståelse og innsikt i etiske problemstillinger relatert til anvendelsen av faget
Læringsaktiviteter:
Læringsformer som vil kunne benyttes: forelesninger; omvendt klasserom; strategispill (simulering); og case.
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Artikler, utvalgte bokkapitler og annet pensum vil publiseres på Canvas før kurset begynner. Forelesningsnotater er en del av pensum.
Forutsatte forkunnskaper:
Dette er et kurs på mastergradsnivå. Det kreves at studentene har forkunnskap på nivå av bachelor i økonomi og administrasjon i strategi, organisasjonsteori, økonomistyring og finans. Denne kunnskapen kreves for å lese pensum og løse oppgavene. Det er forutsatt at studentene kan lese faglitteratur, dvs. vitenskapelige artikler og caser på engelsk.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Deltakerne organiseres i grupper i begynnelsen av kurset. Deltakelse på gruppearbeid kreves for å bestå kurset. For å komme inn i gruppene kan ikke studentene komme senere enn til begynnelsen av den andre forelesningen i emnet. Instruksjoner for gruppesammensetning blir gitt i begynnelsen av kurset når antall deltakere er kjent. De obligatoriske aktivitetene er gyldige kun for ett semester som betyr at studenter som tar emnet opp igjen må gjennomføre og bestå obligatorisk aktivitet på nytt. Instruksjoner om gjennomføring og evaluering blir gitt begynnelsen av kurset.
Vurderingsordning:
Innlevering av semesteroppgave i grupper teller 30% av sluttkarakteren. Avsluttende skriftlig eksamen (individuell, 3,5 timer) teller 70% av sluttkarakteren. Både semesteroppgaven og den individuelle eksamen må være bestått for å bestå kurset. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette faget. De som ikke består faget må ta hele kurset på nytt neste gang kurset organiseres (inkludert obligatoriske aktiviteter, semesteroppgave i grupper og individuelle eksamen).
Sensor:
Ekstern validerer eksamen.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
BSc
Overlapp:

2.5 studiepoeng med BUS313.

5 studiepoeng med BUS305.

Undervisningstid:
Annonseres ved kursstart.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått