Course code BUS305

BUS305 Strategiutvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Silja Marianna Korhonen-Sande
Medvirkende: Glenn Roger Kristiansen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
90
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2018H
Fortrinnsrett: M-ØA, M-EI
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset har to hovedtemaer:  (1) strategiske valg knyttet til kilden til bedriftens konkurransefordel samt vekstmodus, og (2) strategianalyse og formulering. 
Læringsutbytte:

Etter dette kurset kan studentene forstå og bidra til strategiutvikling fra sitt eget faglig ståsted avhengig av spesialiseringen. Studentene har forståelse av hvorfor noen bedrifter lykkes i konkurranse mens andre mislykkes.

Kunnskap 

  • Studentene har kunnskap om de grunnleggende teoriene for å forklare virksomhetens konkurransefordel i dynamiske omgivelser, bedriftenes vekstmodus (allianser, kunde-leverandør relasjoner, intraprenørskap), og strategisk problemløsing og beslutningstaking.

Ferdigheter

  • Studentene kan presentere, diskutere og anvende forskjellige teorier/ perspektiver på strategisk ledelse i ulike bransjer og organisatoriske kontekster
  • Studentene utvikler ferdigheter for strategiutvikling: å ta hensiktsmessige strategiske valg, formulere strategiutsagn, unngå vanlige problemer i strategisk beslutningstaking i organisasjoner samt takle usikkerhet og avveiinger i strategisk beslutningstaking.  

Generell kompetanse

  • Studentene kan formulere og løse strategiske problemer og kommunisere deres løsninger både skriftlig og muntlig, alene og som en del av en gruppe.
Læringsaktiviteter:
Studentene oppmuntres til å bli kjent med kurslitteraturen før forelesninger slik at den kan diskuteres og anvendes i øvelser i klasserommet. Litteraturen for hver forelesning blir gitt i kursprogrammet. I tillegg anvender studentene teorier på caser og presenterer sentral litteratur i små grupper.
Læringsstøtte:
Studentene får tilbakemelding i forbindelse med presentasjoner. Utenfor forelesningstimene er læreren tilgjengelig via e-post. Repetisjonsforelesninger på bachelornivå er organisert dersom min. 20 studenter ønsker det. 
Pensum:
 Artikler (liste over pensum legges ut på Canvas). Forelesningsnotater. Johnson, G., K. Scholes and R. Whittington. 2012. Fundamentals of Strategy, 2/E (eller nyere utgave) (denne læreboken er bare for repetisjon, pensum består av artikler og forelesningsnotater)
Forutsatte forkunnskaper:
AOS 130 (Innføring i organisasjonsteori) eller tilsvarende forkunnskap, AOS237 (Foretaksstrategi) eller tilsvarende forkunnskap. Denne kunnskapen kreves for å lese pensum og løse oppgavene. Det er forutsatt at studentene kan lese faglitteratur, dvs. vitenskapelige artikler og caser  på engelsk.
Anbefalte forkunnskaper:
Kurs i markedsføringsstrategi og mikroøkonomi gjør det enklere for å forstå grunnleggende teorier i faget.
Obligatorisk aktivitet:
Dette er et intensivkurs og krever at studentene er til stede helt fra begynnelsen av kurset. Deltakelse på gruppearbeid er obligatorisk. Deltakerne organiseres i grupper og hver gruppe anvender teori i små øvelser og case-diskusjoner i klassen. Det er obligatorisk fremmøte i undervisningen. For å få godkjent de obligatoriske aktivitetene og for å delta på eksamenen kan ikke studentene komme senere enn til begynnelsen av den andre forelesningen i emnet. Instruksjoner for gruppesammensetning blir gitt i begynnelsen av kurset når antall deltakere er kjent. De obligatoriske aktivitetene er gyldige kun for ett semester som betyr at studenter som tar emnet opp igjen må gjennomføre og bestå obligatorisk aktivitet på nytt. 
Vurderingsordning:
Innlevering av semesteroppgave i grupper teller 30% av sluttkarakteren. Avsluttende skriftlig hjemme-eksamen (individuell, 9 timer) teller 70% av sluttkarakteren. Både semesteroppgaven og hjemme-eksamen må være bestått for å bestå kurset. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette faget. De som ikke består faget må ta hele kurset på nytt neste gang kurset organiseres (inkludert obligatoriske aktiviteter, semesteroppgave i grupper og hjemme-eksamen).
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
I henhold til NMBU-normer. 5 poeng=150 timer
Opptakskrav:
B.Sc. 
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kurset gjennomføres som et intensivkurs i augustblokka med 4-5 timer per dag på avtalte dager. Ca. 30 timers strukturerte aktiviteter. I tillegg kommer gruppearbeidet. Dersom flere enn 20 studenter har behov for det, blir frivillige repetisjonsforelesninger organisert i slutten av hver forelesningsdag for de som føler at de mangler solid strategikunnskap fra bachelornivå. Denne kunnskapen kreves for å løse case-oppgavene og for å lese pensum.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått