Course code BUS305

BUS305 Strategiutvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Silja Marianna Korhonen-Sande
Medvirkende: Glenn Roger Kristiansen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: M-ØA, M-EI
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset har to hovedtemaer:  (1) strategiske valg knyttet til kilden til bedriftens konkurransefordel samt vekstmodus, og (2) strategianalyse og formulering. 
Læringsutbytte:

Dette kurset gir deg en dypere forståelse av de kjerneområdene i strategiutvikling som er anvendbare i mange ulike organisatoriske kontekster og industrier: strategiske valg knyttet til konkurransefordel og vekstmodus samt prosessen med å utvikle en strategi. 

Basert på gjennomgang av sentrale teorier/ perspektiver i strategifaget og case-analyse av strategiske handlinger i forskjellige industrikontekster, gir dette kurset forståelse av hvorfor noen bedrifter lykkes i konkurranse mens andre mislykkes. Studentene skal forstå hvordan forskjellige teorier utfyller og motsier hverandre, opparbeide dypere kunnskap om faktorer som virker inn på virksomhetens strategi, og få forbedret evne til å forstå grunnlaget for og konsekvensene av forskjellige strategiske valg. Du skal forbedre ferdighetene dine i å bruke forskjellige metoder for å analysere virksomhetens interne og eksterne omgivelser, unngå vanlige problemer i strategisk beslutningstaking, velge hensiktsmessige strategier og formulere strategiutsagn. Du skal se usikkerheten og kompromissene som ledelsen må håndtere i strategisk beslutningstakelse, og få en innsikt i hvordan strategi er knyttet til dine videre spesialiseringsstudier. Kurset bygger på forskning på ressursbasert teori, bedriftenes vekstmodus ( allianser, kunde-leverandør relasjoner, intraprenørskap), og strategisk problemløsing og beslutningstakning. 

Læringsaktiviteter:
Studentene oppmuntres til å bli kjent med kurslitteraturen før forelesninger slik at den kan diskuteres og anvendes i øvelser i klasserommet. Litteraturen for hver forelesning blir gitt i kursprogrammet. I tillegg anvender studentene teorier på caser og presenterer sentral litteratur i små grupper.
Læringsstøtte:
Studentene får tilbakemelding i forbindelse med presentasjoner. Utenfor forelesningstimene er læreren tilgjengelig via e-post. Repetisjonsforelesninger på bachelornivå er organisert dersom min. 20 studenter ønsker det. 
Pensum:
 Artikler (liste over pensum legges ut på Fronter). Forelesningsnotater. Johnson, G., K. Scholes and R. Whittington. 2012. Fundamentals of Strategy, 2/E (eller nyere utgave). (bare for repetisjon)
Forutsatte forkunnskaper:
AOS 130 (Innføring i organisasjonsteori) eller tilsvarende forkunnskap, AOS237 (Foretaksstrategi) eller tilsvarende forkunnskap. Det er forutsatt at studentene kan lese faglitteratur, dvs. vitenskapelige artikler på engelsk.
Anbefalte forkunnskaper:
Kurs i markedsføringsstrategi og mikroøkonomi gjør det enklere for å forstå grunnleggende teorier i faget.
Obligatorisk aktivitet:
Dette er et intensivkurs. Deltakerne organiseres i grupper og hver gruppe leverer inn caserapport og presenterer artikler. Deltakelse i 90% av forelesningsdager er obligatorisk. For å delta og få godkjent de obligatoriske aktivitetene kan ikke studentene komme senere enn til andre forelesning i emnet.  Obligatoriske aktivitetene er gyldige kun for et semester og konteeksamen i påfølgende semester.
Vurderingsordning:
Innlevering av semsteroppgave i grupper teller 30%. Avsluttende skriftlig hjemme-eksamen (30 timer) teller 70%. NB! Dersom augustblokka slutter på mandag, begynner hjemmeeksamen allerede på søndag. Både semesteroppgaven og hjemme-eksamen må være bestått for å bestå kurset. Eksamen og semesteroppgaven må bestås i samme semester. Konteeksamen for de som har bestått semestersoppgaven men strøket på hjemme-eksamen, vil bli gitt i påfølgende semester. Denne konte-eksamen (70% av karakteren) er ikke en hjemme-eksamen men en skriftlig eksamen (3.5 timer).  Karakteren for semesteroppgaven er kun gyldig det semesteret oppgaven er skrevet og i påfølgende konte-eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
I henhold til NMBU-normer. 5 poeng=150 timer
Opptakskrav:
B.Sc. 
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kurset gjennomføres som et intensivkurs i augustblokka med 4-5 timer per dag på avtalte dager. Ca. 30 timers strukturerte aktiviteter. I tillegg kommer gruppearbeidet. Dersom flere enn 20 studenter har behov for det, blir repetisjonsforelesninger organisert i slutten av hver forelesningsdag for de som føler at de mangler solid strategikunnskap fra bachelornivå. Denne kunnskapen kreves for å løse case-oppgavene og for å lese pensum.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått