Course code BUS305

BUS305 Strategiutvikling

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Silja Marianna Korhonen-Sande
Medvirkende: Glenn Roger Kristiansen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: M-ØA, M-EI
Emnets innhold:
Kurset har to hovedtemaer:  (1) strategiske valg knyttet til kilden til bedriftens konkurransefordel samt vekstmodus, og (2) strategianalyse og formulering. 
Læringsutbytte:

Dette kurset gir deg en dypere forståelse av de kjerneområdene i strategiutvikling som er anvendbare i mange ulike organisatoriske kontekster og industrier: strategiske valg knyttet til konkurransefordel og vekstmodus samt prosessen med å utvikle en strategi. 

Basert på gjennomgang av sentrale teorier/ perspektiver i strategifaget og case-analyse av strategiske handlinger i forskjellige industrikontekster, gir dette kurset forståelse av hvorfor noen bedrifter lykkes i konkurranse mens andre mislykkes. Studentene skal forstå hvordan forskjellige teorier utfyller og motsier hverandre, opparbeide dypere kunnskap om faktorer som virker inn på virksomhetens strategi, og få forbedret evne til å forstå grunnlaget for og konsekvensene av forskjellige strategiske valg. Du skal forbedre ferdighetene dine i å bruke forskjellige metoder for å analysere virksomhetens interne og eksterne omgivelser, unngå vanlige problemer i strategisk beslutningstaking, velge hensiktsmessige strategier og formulere strategiutsagn. Du skal se usikkerheten og kompromissene som ledelsen må håndtere i strategisk beslutningstakelse, og få en innsikt i hvordan strategi er knyttet til dine videre spesialiseringsstudier. Kurset bygger på forskning på ressursbasert teori, bedriftenes vekstmodus ( allianser, kunde-leverandør relasjoner, intraprenørskap), og strategisk problemløsing og beslutningstakning. 

Læringsaktiviteter:
Studentene oppmuntres til å bli kjent med kurslitteraturen før forelesninger slik at den kan diskuteres og anvendes i øvelser i klasserommet. Litteraturen for hver forelesning blir gitt i kursprogrammet. I tillegg anvender studentene teorier på caser og presenterer sentral litteratur i små grupper.
Læringsstøtte:
Studentene får tilbakemelding i forbindelse med presentasjoner. Utenfor forelesningstimene er læreren tilgjengelig via e-post. Repetisjonsforelesninger på bachelornivå er organisert dersom min. 20 studenter ønsker det. 
Pensum:
 Artikler (liste over pensum legges ut på Fronter). Forelesningsnotater. Johnson, G., K. Scholes and R. Whittington. 2012. Fundamentals of Strategy, 2/E (eller nyere utgave). (bare for repetisjon)
Forutsatte forkunnskaper:
AOS 130 (Innføring i organisasjonsteori) eller tilsvarende forkunnskap, AOS237 (Foretaksstrategi) eller tilsvarende forkunnskap. Det er forutsatt at studentene kan lese faglitteratur, dvs. vitenskapelige artikler på engelsk.
Anbefalte forkunnskaper:
Kurs i markedsføringsstrategi og mikroøkonomi gjør det enklere for å forstå grunnleggende teorier i faget.
Obligatorisk aktivitet:
Dette er et intensivkurs. Deltakerne organiseres i grupper og hver gruppe leverer inn caserapport og presenterer artikler. Deltakelse i 90% av forelesningsdager er obligatorisk. For å delta og få godkjent de obligatoriske aktivitetene kan ikke studentene komme senere enn til andre forelesning i emnet.  Obligatoriske aktivitetene er gyldige kun for et semester og konteeksamen i påfølgende semester.
Vurderingsordning:
Innlevering av semsteroppgave i grupper teller 30%. Avsluttende skriftlig hjemme-eksamen (30 timer) teller 70%. NB! Dersom augustblokka slutter på mandag, begynner hjemmeeksamen allerede på søndag. Både semesteroppgaven og hjemme-eksamen må være bestått for å bestå kurset. Eksamen og semesteroppgaven må bestås i samme semester. Konteeksamen for de som har bestått semestersoppgaven men strøket på hjemme-eksamen, vil bli gitt i påfølgende semester. Denne konte-eksamen (70% av karakteren) er ikke en hjemme-eksamen men en skriftlig eksamen (3.5 timer).  Karakteren for semesteroppgaven er kun gyldig det semesteret oppgaven er skrevet og i påfølgende konte-eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
I henhold til NMBU-normer. 5 poeng=150 timer
Opptakskrav:
B.Sc. 
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Kurset gjennomføres som et intensivkurs i augustblokka med 4-5 timer per dag på avtalte dager. Ca. 30 timers strukturerte aktiviteter. I tillegg kommer gruppearbeidet. Dersom flere enn 20 studenter har behov for det, blir repetisjonsforelesninger organisert i slutten av hver forelesningsdag for de som føler at de mangler solid strategikunnskap fra bachelornivå. Denne kunnskapen kreves for å løse case-oppgavene og for å lese pensum.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått