Course code BUS271

BUS271 Idé og forretningsutvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Nils Sanne
Medvirkende: Elin Kubberød
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Hovedelementer i kurset er bygget rundt: - Hva en forretningside er og hvordan bygge en forretningsmodell - Betydningen av læring om kunden i realisering av en forretningside - Økonomien i en forretningside og oppstartsprosjekt 
Læringsutbytte:

Kurset har som mål å gi studenter grunnleggende innsikt i hvordan utvikle de forretningsmessige og strategiske aspekter ved en forretningsidé slik at den kan skape verdi for en kunde i et relevant marked. Kursdeltakerne vil få en teoretisk og praktisk forståelse for forretningsutvikling med fokus på forretningsmodellering, Lean Start-up, kundeinnsiktsmetoder, økonomiske forutsetninger og kalkyler i tidlig fase innovasjonsprosjekter. Kurset fokuseres rundt verktøy og teknikker for å teste ut en ide for et marked og vil samtidig gi en lett innføring i økonomi, markedsføring og strategi. Læringsutbytte:

Kunnskaper: 

- Beskrive hva som skiller en forretningsidé fra andre ideer

- Beskrive metoder og teknikker som brukes i utvikling av en forretningsidé

Ferdigheter: 

- Utvikle en idé til et forretningscase og beskrive denne gjennom en forretningsplan

- Planlegge og utføre enkle tester av ideen ut i målmarkedet og gjøre enkle økonomiske kalkyler

- Legge frem, presentere og selge en forretningsidé, skriftlig og muntlig

- Innhente relevant informasjon fra kilder som konkurrenter, kunder og markedet og bearbeide og evaluere informasjonen for å kunne utforme et bedre beslutningsgrunnlag

- Bruke teori for å forstå og analysere arbeidsprosesser i oppstartsfasen av ny forretningsmulighet og kunne treffe begrunnede valg

Generell kompetanse:

- Arbeide selvstendig med stor grad av selvstyring på et konkret og praktisk forretningscase

- Arbeide i tverrfaglige prosjektteam kommunisere og samarbeide og utveksle synspunkter med andre som har ulik bakgrunn fra en selv

- Bruke egen kunnskap og kompetanse på nye og komplekse områder gjennom å utforske forretningscase og dermed kunne reflektere over og forbedre egen faglig utøvelse

- Kommunisere og presentere eget arbeid

- Utvikle egen strategisk tenkning, selvtillit og kreativitet på nye områder

Læringsaktiviteter:
Læringen skjer gjennom forelesninger, workshops under veiledning, muntlige gruppepresentasjoner og selvstendig gruppearbeid på et valgt forretningscase. Studentene skal i starten av kurset etablere grupper på tvers av fag og studiebakgrunn og skal arbeide i team om utvikling av en reell forretningside og som ender opp i en forretningsplan.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Osterwalder, Alexander & Pigneur, Yves: Business Model Generation, 2010. Hoboken, N.J. : Wiley. ISBN: 978-0470-87641-1, h.. Finnes som E bok: (ISBN: 9780470901038).

I tillegg kommer utdelt litteratur som legges på Fronter

Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
3 obligatoriske oppgaver (hvorav en er muntlig). 
Vurderingsordning:
Semesteroppgave: Forretningsplan (50 %). Muntlig presentasjon (50 %). Ingen kontinuasjonseksamen blir arrangert i dette faget.
Sensor:
Ekstern sensor er med på muntlig eksamen og med på å sette karakter på forretningsplanene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
BUS272 - 5 stp.
Undervisningstid:
Forelesninger: 20 timer. Veiledningstimer og workshop: 20. Deltakelse på årlig event ved NMBU, Innovasjonscamp.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått