Course code BUS218

BUS218 Offentlig regnskap og budsjettering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Ragnar Arnljot Øygard
Medvirkende: Asbjørn Olav Pedersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Kurset har undervisning/evaluering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -B-ØA
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kommunal regnskapsføring og rapportering:

 • Regnskapsregler og prinsipper
 • Årsavslutning og regnskapsføring i forhold til Kommunelovens bestemmelser
 • Regnskaps- og budsjettforskrifter
 • Kommunale regnskapsstandarder.

Statlig regnskapsføring og rapportering:

 • Hovedprinsipper for statlig budsjett- og regnskapsføring.
 • Bevilgningsreglementet og Reglement for statlig økonomistyring.
 • Statlig regnskapsorganisering
Læringsutbytte:

Studentene skal først gjøres i stand til selv å kunne føre et enkelt kommunalt og statlig regnskap. De skal videre kunne gjøre rede for regnskapenes innhold, regnskapsprinsipper og vurderingsregler, og de skal kunne analysere og vurdere kommunens økonomiske resultat og stilling.

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

 • ha grunnleggende kunnskaper om regelverket (rammeverket og de grunnleggende sammenhenger)
 • ha grunnleggende kunnskaper om formålet med og føring av kommuneregnskapet
 • kunne bokføre de mest vanlige transaksjoner
 • ha forståelse for begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetalinger, samt å kunne foreta vanlige periodiserings posteringer
 • kjenne til kontoplanen
 • kunne avstemme de grunnleggende sammenhenger samt avstemme kretsløp om arbeidskapital
 • kunne foreta årsoppgjør med enkle årsoppgjørsposteringer og strykningsregler
 • kunne stille opp et gruppert resultat og balanse i samsvar med forskriftenes krav
 • ha innsikt i kommuneregnskapets oppbygging og rammebetingelser, kunne gjøre rede for regnskapet som informasjonskilde og ha forståelse for regnskapsprinsipper og rapporteringskrav
 • kunne behandle sentrale regnskapsmessige måle- og vurderingsproblemer
 • kunne gjennomføre tilrettelegging og korrigering av regnskapstall for analyseformål
 • kunne beregne sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse og gjøre en vurdering av kommunens økonomiske stilling og resultat
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, oppgaver, gruppearbeid
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Kommuneregnskapet 7. utgave 2014 (evt. siste utgave) av Øyvind Sunde vil være en del av kursmaterialet i tillegg til forelesningsmateriale og oppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:
BUS100, BUS110, BUS210 (Eksternregnskap og driftsregnskap)
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
En skriftlig eksamen (3 timer), som teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum og eksamensoppgaven.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått