Course code BUS218

BUS218 Offentlig regnskap og budsjettering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ragnar Arnljot Øygard
Medvirkende: Asbjørn Blomberg Pedersen, Asbjørn Olav Pedersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Kurset har undervisning/evaluering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -B-ØA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Kommunal regnskapsføring og rapportering:
-Regnskapsregler og prinsipper
-Årsavslutning og regnskapsføring i forhold til Kommunelovens bestemmelser.
-Regnskaps- og budsjettforskrifter Kommunale regnskapsstandarder.

Statlig regnskapsføring og rapportering:
-Hovedprinsipper for statlig budsjett- og regnskapsføring.
-Bevilgningsreglementet og Reglement for statlig økonomistyring.
-Statlig regnskapsorganisering

Læringsutbytte:
Studentene skal først gjøres i stand til selv å kunne føre et enkelt kommunalt og statlig regnskap. De skal videre kunne gjøre rede for regnskapenes innhold, regnskapsprinsipper og vurderingsregler, og de skal kunne analysere og vurdere kommunens økonomiske resultat og stilling.
-ha grunnleggende kunnskaper om regelverket (rammeverket og de grunnleggende sammenhenger) -ha grunnleggende kunnskaper om formålet med og føring av kommuneregnskapet
-kunne bokføre de mest vanlige transaksjoner -ha forståelse for begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetalinger, samt å kunne foreta vanlige periodiserings posteringer
-kjenne til kontoplanen
-kunne avstemme de grunnleggende sammenhenger samt avstemme kretsløp om arbeidskapital
-kunne foreta årsoppgjør med enkle årsoppgjørsposteringer og strykningsregler
-kunne stille opp et gruppert resultat og balanse i samsvar med forskriftenes krav
-ha innsikt i kommuneregnskapets oppbygging og rammebetingelser, kunne gjøre rede for regnskapet som informasjonskilde og ha forståelse for regnskapsprinsipper og rapporteringskrav
-kunne behandle sentrale regnskapsmessige måle- og vurderingsproblemer
-kunne gjennomføre tilrettelegging og korrigering av regnskapstall for analyseformål
-kunne beregne sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse og gjøre en vurdering av kommunens økonomiske stilling og resultat
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, oppgaver, gruppearbeid
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Siste utgave av boken ¿Kommuneregnskapet 7. utgave 2014¿ av Øyvind Sunde vil være en del av kursmaterialet i tillegg til forelesningsmateriale og oppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:
BUS100, BUS110, BUS210 (Eksternregnskap og driftsregnskap)
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
En skriftlig eksamen (3 timer).
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum og eksamensoppgaven.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått