Course code BUS217

BUS217 Regnskapsorganisering, regelverk og etikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Asbjørn Olav Pedersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Undervises hvor?: Nettstudier
Emnets innhold:
Emnet gir innsikt i regnskapsførers rolle og det formelle rammeverket som regnskapsføreren må forholde seg til i sin yrkesutøvelse. Herunder både etiske dilemmaer, utfordringer knyttet til behandling og registrering av transaksjoner og virksomhetshendelser, samt organisering og intern kontroll.
Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten:

 • Har god kjennskap til de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere, herunder også regnskapsførers erstatningsrettslige plikter
 • Har god kjennskap til krav, plikter og anbefalinger som fremkommer i god regnskapsføringsskikk
 • Kjenner styrets, daglig leders og revisors rolle og ansvar knyttet til en virksomhet
 • Kjenner de mest sentrale virksomhetsrutinene
 • Kjenner generelle kontroller og kan reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll, herunder tiltak for å sikre effektiv intern kontroll
 • Kjenner til krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer
 • Har kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper i bokføringsloven og god bokføringsskikk, herunder øvrige bestemmelser i bokføringslov og regnskapslov

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan anvende regler om rettigheter og plikter og innholdet i god regnskapsføringsskikk, forskrift om risikostyring og internkontroll, hvitvaskingsregelverk og GDPR
 • Kan reflektere over ansvars- og rollefordeling i en virksomhet, også i et interkontroll-perspektiv
 • Kan reflektere over etiske dilemmaer som kan oppstå i en regnskapsførers virksomhetsutøvelse

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder
 • Kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer og kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner
 • Kan se emnet i et større samfunnsmessig perspektiv
Læringsaktiviteter:
Digitale forelesninger (Zoom) og oppgaveløsing.
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
God regnskapføringsskikk av Høylie, Kristensen og Opsahl. 3 utgave 2015. Regnskapsførerloven og Bokføringsloven med forskrifter og standarder samt undervisningsmateriell på Canvas.
Anbefalte forkunnskaper:
BUS110 Finansregnskapet, BUS160 Skatterett for økonomer og BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring, eller tilsvarende emner.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
En skriftlig digital hjemmeeksamen (3,5 timer) i eksamensperioden som teller 100%
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer eksamen og kursopplegget.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse (GSK)
Overlapp:
5 studiepoeng med BUS217F.
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer
Eksamensdetaljer: Skriftlig hjemmeeksamen: Bestått/ Ikke bestått