Course code BUS217

BUS217 Regnskapsorganisering, regelverk og etikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Stig Aleksander Aune
Medvirkende: Asbjørn Olav Pedersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Emnets innhold:
Emnet gir innsikt i regnskapsførers rolle og det formelle rammeverket som regnskapsføreren må forholde seg til i sin yrkesutøvelse. Herunder både etiske dilemmaer, utfordringer knyttet til behandling og registrering av transaksjoner og virksomhetshendelser, samt organisering og intern kontroll.
Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten:

 • Har god kjennskap til de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere, herunder også regnskapsførers erstatningsrettslige plikter
 • Har god kjennskap til krav, plikter og anbefalinger som fremkommer i god regnskapsføringsskikk
 • Kjenner styrets, daglig leders og revisors rolle og ansvar knyttet til en virksomhet
 • Kjenner de mest sentrale virksomhetsrutinene
 • Kjenner generelle kontroller og kan reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll, herunder tiltak for å sikre effektiv intern kontroll
 • Kjenner til krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer
 • Har kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper i bokføringsloven og god bokføringsskikk, herunder øvrige bestemmelser i bokføringslov og regnskapslov

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan anvende regler om rettigheter og plikter og innholdet i god regnskapsføringsskikk, forskrift om risikostyring og internkontroll og hvitvaskingsregelverk
 • Kan reflektere over ansvars- og rollefordeling i en virksomhet, også i et interkontroll-perspektiv
 • Kan reflektere over etiske dilemmaer som kan oppstå i en regnskapsførers virksomhetsutøvelse

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder
 • Kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer og kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner
 • Kan se emnet i et større samfunnsmessig perspektiv
Læringsaktiviteter:
Digitale forelesninger og oppgaveløsing.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
God regnskapføringsskikk av Høylie, Kristensen og Opsahl. 3 utgave 2015. Regnskapsførerloven og Bokføringsloven med forskrifter og standarder. 
Anbefalte forkunnskaper:
BUS110 Finansregnskapet, BUS160 Skatterett for økonomer og BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring, eller tilsvarende emner.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
En skriftlig hjemmeeksamen (3,5 timer) i eksamensperioden som teller 100%
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer eksamen og kursopplegget.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått