BUS217 Regnskapsorganisering, regelverk og etikk

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Asbjørn Olav Pedersen

Campus / nettbasert:Nettbasert

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Emnet gir innsikt i regnskapsførers rolle og det formelle rammeverket som regnskapsføreren må forholde seg til i sin yrkesutøvelse. Herunder både etiske dilemmaer, utfordringer knyttet til behandling og registrering av transaksjoner og virksomhetshendelser, samt organisering og intern kontroll.

Dette lærer du

Kunnskaper:

Studenten:

 • Har god kjennskap til de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere, herunder også regnskapsførers erstatningsrettslige plikter
 • Har god kjennskap til krav, plikter og anbefalinger som fremkommer i god regnskapsføringsskikk
 • Kjenner styrets, daglig leders og revisors rolle og ansvar knyttet til en virksomhet
 • Kjenner de mest sentrale virksomhetsrutinene
 • Kjenner generelle kontroller og kan reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll, herunder tiltak for å sikre effektiv intern kontroll
 • Kjenner til krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer
 • Har kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper i bokføringsloven og god bokføringsskikk, herunder øvrige bestemmelser i bokføringslov og regnskapslov

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan anvende regler om rettigheter og plikter og innholdet i god regnskapsføringsskikk, forskrift om risikostyring og internkontroll, hvitvaskingsregelverk og GDPR
 • Kan reflektere over ansvars- og rollefordeling i en virksomhet, også i et interkontroll-perspektiv
 • Kan reflektere over etiske dilemmaer som kan oppstå i en regnskapsførers virksomhetsutøvelse

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder
 • Kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer og kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner
 • Kan se emnet i et større samfunnsmessig perspektiv
 • Digitale forelesninger (Zoom) og oppgaveløsing. Forelesningene vil bli tatt opp, og blir lagt ut i Canvasrommet samme dag.
 • Canvas
 • God regnskapføringsskikk av Høylie, Kristensen og Opsahl. 3 utgave 2015. Regnskapsførerloven og Bokføringsloven med forskrifter og standarder samt undervisningsmateriell på Canvas.
 • En skriftlig digital hjemmeeksamen (3,5 timer) i eksamensperioden som teller 100%
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer eksamen og kursopplegget.
 • Forelesninger: 26 timer
 • 5 studiepoeng med BUS217F.
 • GSK