Course code BUS217

BUS217 Regnskapsorganisering, regelverk og etikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Ole Gjølberg
Medvirkende: Karl Jakob Enger
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: B-ØA
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir innsikt i regnskapsførers rolle og det formelle rammeverket som regnskapsføreren må forholde seg til i sin yrkesutøvelse. Herunder både etiske dilemmaer, utfordringer knyttet til behandling og registrering av transaksjoner og virksomhetshendelser, samt organisering og intern kontroll.
Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten:

 • Har god kjennskap til de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere, herunder også regnskapsførers erstatningsrettslige plikter
 • Har god kjennskap til krav, plikter og anbefalinger som fremkommer i god regnskapsføringsskikk
 • Kjenner styrets, daglig leders og revisors rolle og ansvar knyttet til en virksomhet
 • Kjenner de mest sentrale virksomhetsrutinene
 • Kjenner generelle kontroller og kan reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll, herunder tiltak for å sikre effektiv intern kontroll
 • Kjenner til krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer
 • Har kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper i bokføringsloven og god bokføringsskikk, herunder øvrige bestemmelser i bokføringslov og regnskapslov

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan anvende regler om rettigheter og plikter og innholdet i god regnskapsføringsskikk, forskrift om risikostyring og internkontroll og hvitvaskingsregelverk
 • Kan reflektere over ansvars- og rollefordeling i en virksomhet, også i et interkontroll-perspektiv
 • Kan reflektere over etiske dilemmaer som kan oppstå i en regnskapsførers virksomhetsutøvelse

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder
 • Kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer og kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner
 • Kan se emnet i et større samfunnsmessig perspektiv
Læringsstøtte:
-
Pensum:
God regnskapføringsskikk av Høylie, Kristensen og Opsahl. 3 utgave 2015. Regnskapsførerloven og Bokføringsloven med forskrifter og standarder. 
Forutsatte forkunnskaper:
BUS100, BUS110, BUS160, BUS210-Grunnleggende bedriftsøkonomi -Grunnleggende finansregnskap -Grunnleggende skatterett
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
En skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 100%
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer eksamen og kursopplegget.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått