Course code BOT340

Emneansvarlige: Knut Asbjørn Solhaug
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
10
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
I forelesningene vil det bli gitt en grundig gjennomgang av fotosyntesen, og det vil dessuten bli lagt stor vekt på planters tilpasning til UV-stråling. Laboratorieøvelsene vil bli lagt opp som prosjektoppgave der studentene under veiledning skal lære å bruke moderne fotosyntesemålingsutstyr, og presentere resultatene som en vitenskaplig artikkel, en poster og et kort foredrag. Deler av pensum vil bli presentert i grupper/kollokvier. Innhold og opplegg kan til en viss grad tilpasses studentenes interesser.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Dette omfatter en grundig forståelse for fotosyntese. Dessuten vil det bli lagt stor vekt på planters tilpasning til UV-stråling.

Ferdigheter: Studentene skal lære å bruke ulike metoder for måling av fotosyntese (klorofyllfluorescens, måling med oksygenelektrode og infrarød gassanalyse), og dessuten lære å måle spektralsammensetning og lysstyrke for både dagslys og kunstig lys (spektrometre, sensorer, dataloggere etc. vil bli brukt).

Generell kompetanse: Målet er at studentene skal oppnå en god forståelse av ulike områder av fotobiologi hos planter.

Læringsaktiviteter:
Oversikt over teorien vil bli gitt i forelesninger. Utdyping av mer speifikke emner vil bli gjennomgått på seminarer/kollokvier der studentene vil ha en mer sentral rolle. En større del av laboratoriearbeidet vil bestå av ei prosjektoppgave der studentene selv skal være med i planleggingprosessen, der en betydelig del av den relevante metodikken blir brukt og der resultatene skal presenteres i form av en poster, en kort muntlig presentasjon og en forskningsartikkel. Bruk av data vil være viktig for å samle inn resultater fra forsøkene.
Læringsstøtte:
Læreren vil i storgrad være tilgjengelig formerindividuell veiledning, særlig i forbindelse med utforming av posterog skriving av forskningsartikkel.
Pensum:
Utvalgte kapitlet i "Taiz & Zeiger (6.utg.) Plant Physiology and Development" og i tillegg vil det bli delt ut oversiktsartikler.
Forutsatte forkunnskaper:
BOT130 og BOT240.
Anbefalte forkunnskaper:
BOT200 og KJB201.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer teller 2/3, mens presentasjon av resultater fra lab. teller 1/3. Presentasjon av resultater fra lab. gjøres i form av muntlig presentasjon og som en forskningsartikkel. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Ekstern sensor benyttes til å vurdere den skriftlige eksamenen. For evaluering av studentpresentasjoner vil eksempler på dette bli sendt til sensor.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: ca. 100 timer. Studentenes egeninnsats i form av presentasjoner, artikkelskriving, arbeid med poster, forberedelse til kollokvier, eksamenslesing osv: ca. 200 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Det vil bli gitt om lag 20 timer forelesning, 30 timer seminarer/kollokvier og 50 timer laboratorium arbeid. I tillegg vil studentene få individuell veiledning i å presentere resultatene sine i form av poster/muntlig presentasjon/forskningsartikkel.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått