Course code BOT340

BOT340 Fotobiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Knut Asbjørn Solhaug
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
10
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
I forelesningene vil det bli gitt en grundig gjennomgang av fotosyntesen, og det vil dessuten bli lagt stor vekt på planters tilpasning til UV-stråling. Laboratorieøvelsene vil bli lagt opp som prosjektoppgave der studentene under veiledning skal lære å bruke moderne fotosyntesemålingsutstyr, og presentere resultatene som en vitenskaplig artikkel, en poster og et kort foredrag. Deler av pensum vil bli presentert i grupper/kollokvier. Innhold og opplegg kan til en viss grad tilpasses studentenes interesser.
Læringsutbytte:

Kunnskap:Dette omfatter en grundig innføring i fotosyntese. Dessuten vil det bli lagt stor vekt på planters tilpasning til UV-stråling.

Ferdigheter: Studentene skal lære å bruke ulike metoder for måling av fotosyntese (klorofyllfluorescens, måling med oksygenelektrode og infrarød gassanalyse), og dessuten lære å måle spektralsammensetning og lysstyrke for både dagslys og kunstig lys (spektrometre, sensorer, dataloggere etc. vil bli brukt).

Generell kompetanse: Målet er at studentene skal oppnå en god forståelse av ulike områder av fotobiologi hos planter.

Læringsaktiviteter:
Oversikt over teorien vil bli gitt i forelesninger. Utdyping av mer speifikke emner vil bli gjennomgått på seminarer/kollokvier der studentene vil ha en mer sentral rolle. En større del av laboratoriearbeidet vil bestå av ei prosjektoppgave der studentene selv skal være med i planleggingprosessen, der en betydelig del av den relevante metodikken blir brukt og der resultatene skal presenteres i form av en poster, en kort muntlig presentasjon og en forskningsartikkel. Bruk av data vil være viktig for å samle inn resultater fra forsøkene.
Læringsstøtte:
Læreren vil i storgrad være tilgjengelig formerindividuell veiledning, særlig i forbindelse med utforming av posterog skriving av forskningsartikkel.
Pensum:
Utvalgte kapitlet i "Taiz & Zeiger (6.utg.) Plant Physiology and Development" og i tillegg vil det bli delt ut oversiktsartikler.
Forutsatte forkunnskaper:
BOT130 og BOT240.
Anbefalte forkunnskaper:
BOT200 og KJB201.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer teller 2/3, mens presentasjon av resultater fra lab. teller 1/3. Presentasjon av resultater fra lab. gjøres i form av muntlig presentasjon og som en forskningsartikkel. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Ekstern sensor benyttes til å vurdere den skriftlige eksamenen. For evaluering av studentpresentasjoner vil eksempler på dette bli sendt til sensor.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: ca. 100 timer. Studentenes egeninnsats i form av presentasjoner, artikkelskriving, arbeid med poster, forberedelse til kollokvier, eksamenslesing osv: ca. 200 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Det vil bli gitt om lag 20 timer forelesning, 30 timer seminarer/kollokvier og 50 timer laboratorium arbeid. I tillegg vil studentene få individuell veiledning i å presentere resultatene sine i form av poster/muntlig presentasjon/forskningsartikkel.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått