Course code BOT240

BOT240 Økofysiologi hos planter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Knut Asbjørn Solhaug
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter. Blir det færre enn 5 studenter kan emnet tilbys med alternative læringsmetoder.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesningene har hovedvekten på fysiologisk tilpasning av plantenes fotosyntese, mineralernæring og vannhusholdning til ulike og varierende ytre forhold. Det blir lagt betydelig vekt på effekter av klimaendringer. Eksperimentelle laboratorieøvelser vil utdype forelesningene, og deler av pensum vil bli diskutert på kollokvier.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal få kunnskap om fysiologisk tilpasning hos planter til klimatiske, edafiske og biotiske miljøfaktorer på ulike voksesteder og i ulike miljøer.

Ferdigheter

Studenten skal gjennom forelesninger, labøvelser og kollokvier få god forståelse av hvordan disse miljøfaktorene påvirker grunnleggende prosesser som planters fotosyntese, vannhusholdning og mineralnæring.

Mål

Studenten skal ved hjelp av fysiologiske prosesser kunne forklare økologiske problemstillinger som planters utbredelse, produksjon, overlevelse, vekstrytme og hvile, samt samspill og konkurranse mellom planter, og mellom planter og andre organismer.

Læringsaktiviteter:
Teorien vil bli gjennomgått i forelesninger. Diskusjon av de mest sentrale/vanskelige punktene vil bli gjennomgått på kollokvier. I laboratoriekurset vil planters tilpasning og følsomhet for ulike former for stress (for eksempel frost, UV-stråling, tørkestress) bli demonstrert. Effekter av lys, temperatur og karbondioksyd på planters fotosyntese vil bli målt.
Læringsstøtte:
Lærer vil i stor grad være tilgjengelig for individuell veiledning.
Pensum:
Lambers et al., 2008, Physiological Plant Ecology, Springer Verlag , second edition.
Forutsatte forkunnskaper:
BOT130.
Anbefalte forkunnskaper:
BOT200, KJB200.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer teller 2/3 mens labjournal teller 1/3. Begge deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
En ekstern sensor vurderer skriftlig eksamen. I tillegg til pensumlister vil egenprodusert undervisningsmateriale bli sendt til sensor som ut fra dette vurderer de skriftlige besvarelsene. For evaluering av labjournaler vil eksempler på dette bli sendt til sensor.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisningstid ca. 90 timer. Studentenes egeninnsats i form av forberedelse til undervisning, labrapportskriving og lesing til eksamen ca. 210 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Det vil bli gitt om lag 24 timer forelesning, 24 timer kollokvier og 40 timer laboratoriumarbeid. I tillegg vil studentene kunne få individuell veiledning i for eksempel å skrive labjournal.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått