BOT240 Økofysiologi hos planter

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Knut Asbjørn Solhaug

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Antall plasser:Minimum 5 studenter. Blir det færre enn 5 studenter kan det vurderes om emnet skal tilbys med alternative læringsmetoder.

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:Strukturert undervisningstid ca. 90 timer. Studentenes egeninnsats i form av forberedelse til undervisning, labrapportskriving og lesing til eksamen ca. 160 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Forelesningene har hovedvekten på fysiologisk tilpasning av plantenes fotosyntese, mineralernæring og vannhusholdning til ulike og varierende ytre forhold. Det blir lagt betydelig vekt på effekter av klimaendringer. Eksperimentelle laboratorieøvelser vil utdype forelesningene, og deler av pensum vil bli diskutert på kollokvier.

Dette lærer du

Kunnskap

Studenten skal få kunnskap om fysiologisk tilpasning hos planter til klimatiske, edafiske og biotiske miljøfaktorer på ulike voksesteder og i ulike miljøer. Studenten skal gjennom forelesninger, labøvelser og kollokvier få god forståelse av hvordan disse miljøfaktorene påvirker grunnleggende prosesser som planters fotosyntese, vannhusholdning og mineralnæring.

Ferdigheter

Studenten skal ved forsøk i labkurset få erfaring i å analysere tilpasning av planter til ulike faktorer som lys, temperatur og CO2. Studenten skal lære å presentere resultatene med figurer, tabeller og diskusjon i labjournal.

Generell kompetanse

Studenten skal ved hjelp av kunnskap om fysiologiske prosesser kunne forklare økologiske problemstillinger som planters utbredelse, produksjon, overlevelse, vekstrytme og hvile, samt samspill og konkurranse mellom planter, og mellom planter og andre organismer.

 • Teorien vil bli gjennomgått i forelesninger. Diskusjon av de mest sentrale/vanskelige punktene vil bli gjennomgått på kollokvier. I laboratoriekurset vil planters tilpasning og følsomhet for ulike former for stress (for eksempel frost, UV-stråling, tørkestress) bli demonstrert. Effekter av lys, temperatur og karbondioksyd på planters fotosyntese vil bli målt.
 • Lærer vil i stor grad være tilgjengelig for individuell veiledning.
 • Lambers & Oliveira., 2019, Physiological Plant Ecology, Springer Verlag , third edition.
 • BOT130.
 • Avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer teller 2/3 mens labjournal teller 1/3. Begge deleksamener må være bestått for å bestå emnet.

  Labjournaler Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • En ekstern sensor vurderer skriftlig eksamen. I tillegg til pensumlister vil egenprodusert undervisningsmateriale bli sendt til sensor som ut fra dette vurderer de skriftlige besvarelsene. For evaluering av labjournaler vil et mindre utvalg av disse bli sendt til sensor.
 • Emnet gis siste gang i vårparallellen 2024.
 • Det vil bli gitt om lag 26 timer forelesning, 24 timer kollokvier og 30 timer laboratoriumarbeid. I tillegg vil studentene kunne få individuell veiledning i for eksempel å skrive labjournal.
 • Realfag