Course code BOT230

BOT230 Planteøkologi og diversitet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Gustaf Mikael Olsson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Nei
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka og har undervisning/vurdering i høstparallellen,
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Augustblokka starter med en ukes feltkurs hvor studentene får inngående kjennskap til alpin planteøkologi, artsdiversiteten i fjellet, og skogøkologi. De to siste ukene i augustblokka foregår på Ås, med feltøvinger og studentpresentasjoner innen sentrale tema i planteøkologi. 

Høstparallellen er basert på forelesninger og obligatorisk seminaraktivitet. Her vil læreboken The Ecology of Plants bli gjennomgått, og det vil legges vekt på økologisk teori, reproduksjonsbiologi og plantediversitet. Under høstparallellen skal også den enkelte student skrive en semesteroppgave som behandler en selvvalgt problemstilling innen planteøkologiens arbeidsområde - her vil det f eks være gode muligheter til å fokusere på høyere planters diversitet og geografiske utbredelse.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene skal ha god innsikt i høyere planters reproduksjons- og populasjonsøkologi, og de skal kunne integrere økologisk teori og feltmetodikk. Studentene skal videre ha økt sin artskunnskap og ha god forståelse for de prosesser som regulerer planters utbredelse og plantesamfunnenes struktur og diversitet. I forbindelse med dette skal studenten ha kjennskap til hvordan planter og jordbunnsamfunn interagerer.

Ferdigheter

Studenten skal ha forståelse for økologisk teori og kunne bruke forskjellige metoder for å studere planteøkologi og plantediversitet. Studenten skal også kunne skrive faglige rapporter og presentere slike rapporter muntlig.

Generell kompetanse

Studentene vil ha en god kunnskapsbasis for videre studier innen økologi og naturforvaltning. Denne kompetansen vil også være relevant for studenter innen andre planterelaterte fag.

Læringsaktiviteter:
Feltkurs, øvinger i felt, og rapportskriving i augustblokka. Forelesninger, seminarer, og selvstendig semesteroppgave i høstparallellen.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Gurevitch, Scheiner, and Fox. The ecology of plants + utvalgt annen litteratur. Tilgang til en god flora rekommanderes sterkt (f eks Johannes Lid: Norsk Flora, eller Gyldendals Store Nordiske Flora).
Forutsatte forkunnskaper:
BOT100 og ECOL100.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse og godkjent gjennomføring av feltkurs og feltøvinger i augustblokka. Godkjent seminarvirksomhet i høstparallellen.
Vurderingsordning:
Emnet evalueres på grunnlag av en semesteroppgave. 
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner semesteroppgavene.
Merknader:
Emnet tilbys ikke studieåret 23/24.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: ca. 90 timer. Studentenes egeninnsats i form av feltarbeid, feltrapporter, lesing, skriving av semesteroppgave osv: ca. 160 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Feltundervisning og øvinger i felt: 80 timer. Forelesninger: 10 timer. Seminarer og presentasjon av resultater fra feltøvinger: ca 40 timer.
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bestått/ Ikke bestått