Course code BOT230

BOT230 Planteøkologi og diversitet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Gustaf Mikael Olsson
Medvirkende: Joachim Manfred Heun
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Tilbys bare dersom 5 eller flere studenter er påmeldt.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen,
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet starter i agustblokken med undervisning og øvinger i felt. Her vil en del av aktivitetene foregå i alpin miljø, og fjellplantenes økologi og diversitet vil bli belyst. Feltarbeidet følges opp med skriving av rapporter og muntlig presentasjon av resultater. Høstparallellen er basert på obligatorisk seminaraktivitet. Her vil læreboken The Ecology of Plants bli gjennomgådd, og det vil legges vekt på økologisk teori, reproduksjonsbiologi og plantediversitet. I tillegg vil det bli fordypede analyser av resultatene fra augustblokkets feltarbeid. Under høstparallellen skal også den enkelte student skrive en semesteroppgave som behandler en selvvalgt problemstilling innen planteøkologiens arbeidsområde - her vil det f eks være gode muligheter til å fokusere på høyere planters diversitet og geografiske utbredelse.

OBS: Påmelding til mikael.ohlson@nmbu.no innen 15. mai. Dette er viktig for å få ordnet med logi og transport under feltuken.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Hovedmålet med emnet er å gi studentene god innsikt i høyere planters reproduksjons- og populasjonsøkologi. En del av emnet foregår i felt og et delmål er å integrere økologisk teori og feltmetodikk. Et annet delmål er å gi artskunnskap og forståelse for de prosesser som regulerer planters utbredelse og plantesamfunnenes struktur og diversitet. I forbindelse med dette skal studenten få kjennskap til hvordan planter og jordbunnsamfunn interagerer.

Ferdigheter

Studenten skal ha forståelse for økologisk teori og kunne bruke forskjellige metoder for å studere planteøkologi og plantediversitet. Studenten skal også kunne skrive faglige rapporter og presentere slike rapporter muntlig.

Generell kompetanse

Emnet skal gi en god kunnskapsbasis for videre studier innen økologi og naturforvaltning, og vil også være relevant for studenter innen andre planterelaterte fag.

Læringsaktiviteter:
Feltarbeide, resultatbearbeidning, gruppearbeid, skriftlig- og muntlig resultatpresentasjon, seminarvirksomhet, og selvstendig oppgavearbeid (semesteroppgave).
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid. Emneansvarlig og hjelpelærere ertilgjengelige underfeltkurset og ved presentasjon av resultaterfra feltarbeidet.
Pensum:
Gurevitch, Scheiner, and Fox. The ecology of plants + utvalgt annen litteratur. Tilgang til en god flora rekommanderes sterkt (f eks Johannes Lid: Norsk Flora- eller Gyldendals Store Nordiske Flora).
Forutsatte forkunnskaper:
BOT100 og ECOL100.
Obligatorisk aktivitet:
Feltundervisning og deltakelse ved presentasjon av resultater fra feltoppgaver. Også seminarvirksomheten er obligatorisk.
Vurderingsordning:
Eksamen består av godkjenning av feltrapporter, resultatpresentasjon, seminaraktivitet, samt en godkjent semesteroppgave. Samtlige momenter må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner evalueringsopplegget, men går ikke selv gjennom studentenes arbeid.
Merknader:
Påmeldingsfrist er 15. mai til Mikael Ohlson, mikael.ohlson@nmbu.no Et 5-dagers feltkurs på fjellet inngår i augustblokken.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: ca. 90 timer. Studentenes egeninnsats i form av feltarbeid, feltrapporter, lesing, skriving av semesteroppgave osv: ca. 210 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Feltundervisning og øvinger i felt: 40 timer. Forelesninger: 10 timer. Seminarer og presentasjon av resultater fra feltøvinger: ca 40 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått