Course code BIO351

BIO351 Genetisk modifiserte planter - case studier

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Trine Hvoslef-Eide
Medvirkende: Odd Arne Rognli
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ingen begrensning oppad, minimum 5 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Alle NMBU studenter er velkommen til å delta på dette emnet
Emnets innhold:
Emnet er bygget opp som problembasert læring, med noen få forelesninger, men mest selvstudium ved hjelp av materiale lagt ut på Fronter og lenker til aktuelle websteder. Studentene skal jobbe to og to med en bestemt sak, som de kan velge selv. De vil få et utvalg å velge blant, men kan også fokusere på det de selv er mest interessert i. Første del vil bli skriving av en søknad til myndighetene om utsetting av en bestemt GMO. Deretter bytter studentene saker, slik at de skal evaluere hverandres søknader, som om de var myndighetene. Studentene vil rapportere underveis, og avlevere to rapporter hvorav den ene fremføres for klassen.
Læringsutbytte:
Studentene skal vite noe om teknikker for å lage genmodifiserte planter. Gjennom gruppearbeid skal de belyse alle sider ved tenkte "case-studies" risiko for helse og miljø, er dette et samfunnsnyttig produkt/prosjekt, vil det bidra til en mer bærekraftig utvikling og er det etisk forsvarlig? Gjennom dette vil de tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i samfunnsdebatten om genmodifiserte organismer i forsøk og i markedet. De skal vite noe om norsk og internasjonal rett på området og hvilke avtaler Norge har inngått som har betydning for dette fagområdet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger etter behov hos den aktuelle studentgruppen, gruppearbeid, evalueringer, fremføring.
Læringsstøtte:
Fronterog veiledning av lærer.
Pensum:
Adrian Slater, Nigel Scott and Mark Fowler (2003). Plant Biotechnology - the genetic manipulation of plants. Oxford Unversity Press, UK. Thomas R. Mikkelsen (2001)Bioteknologi. Nucleus, Danmark. Materiale på Fronter. Weblenker.
Anbefalte forkunnskaper:
Lærer ønsker en gruppe studenter med ulik bakgrunn som kan tilføre hverandre ulike kunnskaper og verdier. Derfor er studenter uten realfagskompetanse også velkomne for å bidra med sin samfunnsvitenskapelige innfallsvinkel.
Obligatorisk aktivitet:
Skrive en søknad om utsetting av en valgt GM plante. Deltagelse ved fremføring av gruppeoppgavene i slutten av november. Før denne fremføringsdagen evaluere en annen gruppes søknad om utsetting, ved å være det valgte landets myndighet på GM planter. Gi en kortfattet vurdering av denne søknaden sett fra myndighetenes side på fremføringsdagen.
Vurderingsordning:
2 rapporter: Den første (søknad om utsetting) teller 70%, evalueringen av en annen gruppe (som myndighet) teller 30%. Fremføring for klassen. Begge eksamensdeler må være bestått.
Sensor:
Sensor vil bli trukket inn i evalueringen.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2 forelesningstimer hver uke, enten ved forelesning eller selvstudium avh. av behov.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått