Course code BIO334

Emneansvarlige: Christine Genevieve Monceyron Jonassen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallelen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallelen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Kurset er obligatorisk for studenter på studieprogrammet Master i Bioteknologi, retning Mikrobiologi.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet vil gi en bred introduksjon til virologifaget, med fokus på molekylære aspekter ved virusinfeksjon, replikasjon, evolusjon og patogenisitet. Emnet vil ha hovedfokus på virus av medisinsk betydning, og mekanismer for sykdomsutvikling. Immunforsvar mot virus, smittespredning, samt diagnostiske metoder i virologi, vil bli belyst. Emnet vil også belyse virusenes rolle i cellulær transformasjon og karsinogenese, og vil gi en oversikt over viktige faktorer ved virussykdommer på fremmarsj.
Læringsutbytte:

Studentene får oversikt over de viktigste molekylærmekanismer virus bruker i sin replikasjonssyklus. Studentene får innføring i replikasjons- og smittestrategier for flere av de virus som er av størst medisinsk betdyning.

Studentene skal kunne gjengi de viktigste prinsippene for virus/vert-interaksjon, herunder virussykdomsfremkallende egenskaper, vertens immunforsvar, samt virusgenomevolusjon og tilpasning for smittespredning.   

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Gruppeoppgaver
Læringsstøtte:

Læreren kan kontaktes per e-post: chrjon@so-hf.no, og tekstmelding til 90734557. 

Canvas.

Pensum:
Anbefalt lærebok, forelesninger og utvalgte vitenskaplige artikler. Nærmere informasjon i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Molekylærbiologi tilsvarende BIO210
Anbefalte forkunnskaper:
Cellebiologi tilsvarende BIO100, Generell mikrobiologi tilsvarende BIO230. 
Obligatorisk aktivitet:
Gruppepresentasjon. Må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen, teller 100 %. Bokstavkarakter A - F.
Sensor:
Ekstern sensur av minimum 25 tilfeldig utvalgte eksamensbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger og veiledning: 20 timer. Forberedelser og selvstudium: 130 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Høstparallell: Forelesninger og veiledning: en dobbeltime per uke, annonseres på Canvas.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått