Course code BIO333

Emneansvarlige: Linda Jean Gordon Hjeljord, Linda Jean Gordon Hjeljord
Medvirkende: Arne Tronsmo, Arne Tronsmo
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: År med oddetall, siste gang 2015
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maximum 30 deltakere. 
Undervises i periode:
Høstparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Siste gang: 2015H
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet tar for seg soppsystematikk samt soppens cellebiologi, genetikk, og seksuell og aseksuell reproduksjon. Videre gis en grundig innføring i soppens økologi og interaksjoner med andre organismer, inklusiv bruk av nyttesopp i biologisk kontroll av patogene sopper. Bruk av sopp i bioteknologi og matproduksjon omhandles spesielt.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha en oversikt over grunnleggende soppsystematikk, -genetikk, -fysiologi og -økologi. Studentene skal ha kunnskaper om industriell utnyttelse av sopp, og deres anvendelse i biologisk kontroll av plantesykdommer. Studentene skal kunne vurdere mulig positive og negative effekter av sopp, og komme med forslag til tiltak for å begrense eventuelle skader. Emnet inneholder laboratorieøvelser og en skriftlig semesteroppgave.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, presentasjon av semesteroppgaver og laboratorieøvelser som alle krever aktiv deltagelse av alle studentene, samt selvstudium. 
Læringsstøtte:
Foreleserne vil være tilgjengelig for spørsmål i forbindelse med undervisningsaktivitetene. E-post: linda.hjeljord@nmbu.no og arne.tronsmo@nmbu.no
Pensum:
21st Centry Guidebook to Fungi. Cambridge University Press. 2011. 
Forutsatte forkunnskaper:
Generell mikrobiologi tilsvarende BIO130. Generell genetikk tilsvarende BIO120. Mikrobiell fysiologi tilsvarende BIO230. Molekylærbiologi tilsvarende BIO210. 
Anbefalte forkunnskaper:
Plantepatologi tilsvarende PLV200. 
Obligatorisk aktivitet:
Aktiv deltagelse på minst 80 % av presentasjonene av semesteroppgaver og alle laboratorieøvelsene.
Vurderingsordning:

Semesteroppgave, langsgående evaluering av aktiviteten under seminarene og rapport fra laboratorieøvelsene teller 40 %.

Avsluttende, muntlig eksamen teller 60 %. 

Sensor:
Ekstern sensor ved den muntlige eksamen, intern sensor på semesteroppgave, laboratorierapport og presentasjonene av semesteroppgaver. 
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 36 t. Presentasjonene av semesteroppgaver og laboratoriearbeid med forberedelse og journalskriving: 100 t. Selvstudium: 164 t. 
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer per uke. Presentasjon av semesteroppgaver eller laboratoriearbeid: 4 timer per uke. 
Eksamensdetaljer: :