Course code BIO333

BIO333 Mykologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Linda Jean Gordon Hjeljord
Medvirkende: Arne Tronsmo
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: År med oddetall, siste gang 2015
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 6, maximum 30 deltakere. 
Undervises i periode:
Høstparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Siste gang: 2016V
Emnets innhold:
Emnet tar for seg soppsystematikk samt soppens cellebiologi, genetikk, og seksuell og aseksuell reproduksjon. Videre gis en grundig innføring i soppens økologi og interaksjoner med andre organismer, inklusiv bruk av nyttesopp i biologisk kontroll av patogene sopper. Bruk av sopp i bioteknologi og matproduksjon omhandles spesielt.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha en oversikt over grunnleggende soppsystematikk, -genetikk, -fysiologi og -økologi. Studentene skal ha kunnskaper om industriell utnyttelse av sopp, og deres anvendelse i biologisk kontroll av plantesykdommer. Studentene skal kunne vurdere mulig positive og negative effekter av sopp, og komme med forslag til tiltak for å begrense eventuelle skader. Emnet inneholder laboratorieøvelser og en skriftlig semesteroppgave.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, presentasjon av semesteroppgaver og laboratorieøvelser som alle krever aktiv deltagelse av alle studentene, samt selvstudium. 
Læringsstøtte:
Foreleserne vil være tilgjengelig for spørsmål i forbindelse med undervisningsaktivitetene. E-post: linda.hjeljord@nmbu.no og arne.tronsmo@nmbu.no
Pensum:
21st Centry Guidebook to Fungi. Cambridge University Press. 2011. 
Forutsatte forkunnskaper:
Generell mikrobiologi tilsvarende BIO130. Generell genetikk tilsvarende BIO120. Mikrobiell fysiologi tilsvarende BIO230. Molekylærbiologi tilsvarende BIO210. 
Anbefalte forkunnskaper:
Plantepatologi tilsvarende PLV200. 
Obligatorisk aktivitet:
Aktiv deltagelse i minst 80 % av presentasjonene av semesteroppgaver og alle laboratorieøvelsene.
Vurderingsordning:

Semesteroppgave, langsgående evaluering av aktiviteten under seminarene og rapport fra laboratorieøvelsene teller 40 %.

Avsluttende, muntlig prøve teller 60 %. 

Sensor:
Ekstern sensor ved den muntlige eksamen, intern sensor på semesteroppgave, laboratorierapport og presentasjonene av semesteroppgaver. 
Merknader:
Gis i 2015 under forutsetning av finnansiering.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 36 t. Presentasjonene av semesteroppgaver og laboratoriearbeid med forberedelse og journalskriving: 100 t. Selvstudium: 164 t. 
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer per uke. Presentasjonen av semesteroppgaver eller laboratoriearbeid: 4 timer per uke. 
Eksamensdetaljer: :