Course code BIO323

BIO323 Evolution in Host-Pathogen Systems; Plant Breeding for Resistance

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Morten Lillemo
Medvirkende: Aasmund Bjørnstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: År med partall
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks 20, minimum 5. Påmelding innan 1.desember til asmund.bjornstad@nmbu.no
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Siste gang: 2017H
Fortrinnsrett: M-PV, M-BIOTEK, M-BIOL
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Samspelet mellom vert og patogen er kjenneteikna av raske evolusjonære tilpassingar. I menneskeskapte miljø er dette tilfelle i særleg grad. Sidan oppdaginga at resistens i planter ofte fylgjer Mendels lover, låg vegen open for einsarta resistente sortar. Slik resistens har i mange tilfelle vist seg å vere kortvarig, fordi den har utløyst seleksjon til fordel for virulens i patogenet. Det er imidlertid store variasjonar mellom ulike vert/patogensystem. Kva kan vi lære av dette? Ufullstendig resistens eller bruk av genetisk heterogenitet kan vere meir stabil men vil bonden eller forbrukaren godta den? Korleis kan vi styre naturressursen resistens på ein berekraftig måte? Ved gjennomgang av artiklar om ulike system trekker vi linene frå mendelsk til molekylær genetikk og genmodifisering.
Læringsutbytte:
Studenten skal forstå: Den evolusjonære dynamikken i vert-patogensamspel slik dette skjer i naturen og blir påverka gjennom dyrking av resistente sortar. Bruken av resistensgen på bærekraftig vis. Resistens av rasespesifikk og ikkje rasespesifikk natur. At patogen ikkje kan bli utrydda, men kan bli kontrollert på miljøvenleg måte gjennom resistens.
Læringsaktiviteter:
Førelesingar,øvingar i veksthus med rapport.
Læringsstøtte:
Kontinuerleg ved oppmøte, e-post, Fronter.
Pensum:
Niks og Lindhout (2011): Breeding for resistance to pests and pathogens. B.Mac Donald (2002) population genetics of plant pathogens (CD-rom). Utvalde artiklar.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO120
Obligatorisk aktivitet:
Presentasjoner skal være bestått.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen teller 2/3 og journal 1/3
Sensor:
Sensor evaluerer skriftlig eksamen og journal.
Merknader:
Påmelding innen 1. desember til: asmund.bjornstad@nmbu.no.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
24 timer forelesingar + gruppearbeid .
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått