Course code BIO245

BIO245 Plantebioteknologi: Genomikk og foredling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Morten Lillemo
Medvirkende: Aasmund Bjørnstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Siste gang: 2020H
Fortrinnsrett: B-PV
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Førelesingar 2 t pr veke. Øvingar i veksthus og lab. 3x6 veker. Innlevering av journal, som tel likt med skriftleg eksamen.
Læringsutbytte:
Genetisk forbetring har stått for halvparten av all framgangen i planteproduksjonen dei siste 100 åra. Med den nye kunnskapen om genomsekvensering og korleis gen blir uttrykte, er det liten grunn til å tru at gen vil bli mindre viktige i det neste hundreåret. Derfor er det viktig å kjenne kva genetikken har betydd og kva dei nye metodane lærer oss og kan bidra med. Eigenskapar som næringsopptak, klimatilpassing, kvalitet og mengde har alle ein arveleg komponent som vi nå kan kjenner i langt større detalj enn før. Formålet med kurset er å forstå korleis vi kan bli påvirke kvalitet og mengde av planteprodukt ved valg av sortar og utval av nye ved hjelp av den arvelege variasjonen. Gjennom førelesingar og øvingar vil studentane få innsikt i dette og bruke kunnskapane frå genetikk-kurset som verktøy.
Læringsaktiviteter:
Gjennom øvingane og journalen vil studenten møte genetiske variasjon i planter og forklare både grunnlaget og rolla til denne. Ved skriftleg og munnleg framstilling skal han/ho tileigne seg fagspråket.
Læringsstøtte:
Canvas. Diskusjonar i samband med øvingane og journalen.
Pensum:
Poehlman og Sleper: Breeding Field Crops 5th Edition (2006). Kurshefte.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO120 eller tilsvarande
Obligatorisk aktivitet:
Øvingar er obligatoriske, også journal som blir bedømt
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Journal: tel 50% Skriftleg eksamen: tel 50%. Begge deler må være bestått. 

Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:

Alt undervisingsmateriell ligg føre på engelsk på Canvas og det er også mogleg å følge kurset for engelsktalande, endå førelesingane er på norsk.

Ny emneansvarlig fra våren 2020 slik at mindre endringer vil kunne forekomme.

Normert arbeidsmengde:
150 t
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
5 stp mot BIO243
Undervisningstid:
Førelesingar: 2 t pr veke Øvingar: 3 t x 6  veker
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått