Course code BIO234

BIO234 Miljømikrobiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Knut Rudi
Medvirkende: Linda Liberg Bergaust
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
48 studenter (inkludert BIO233).
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er et tilbud for studenter innen fagområdene mikrobiologi, mikrobiell økologi, miljømikrobiologi, næringsmiddelmikrobiologi, human- og veterinærmikrobiologi og vann-og miljøteknikk.Kurset vil i hovedsak dekke FN sitt bærekraftsmål Rent vann og gode sanitærforhold (nummer 6). 

FORELESNINGER: Det vil bli gitt en innføring i prinsipper for å beskrive bakteriell diversitet, med spesiell vekt på moderne, molekylærbiologiske og bioinformatiske analyser. Videre vil viktige grupper av mikroorganismer i ulike miljøer bli beskrevet. Noen viktige mikrobesamfunn, med fokus på samfunn assosiert med mennesker og dyr, vil bli gjennomgått. Dette vil gjelde drikkevann, tarmbakterier som reservoar for antibiotikaresistens og kloakkrensing.

Læringsutbytte:

KUNNSKAPER:

  • Studentene får innsikt i både beskrivelse og betydning av mikroorganismer i sentrale miljøer som drikkevann, tarm og avløpsvann, samt innsikt i økologiske prinsipper og bioteknologisk utnyttelse av komplekse mikroorganismesamfunn. 

FERDIGHETER:

  • Studentene  skal kunne bruke kunnskap om  mikroorganismesammensetningen, mikroorganismenes egenskaper til å forstå sentrale mikrobiologiske prosesser i miljø. 

GENERELL KOMPETANSE:

  • Studentene vil kunne skrive rapporter basert på vitenskaplige data, samt kunne kommunisere på tvers av fagfelt (bio- og vannteknologi). 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Kollokvier. 
Læringsstøtte:
Kontakt med lærere via Canvas og e-post. Forelesningsnotater legges ut i Canvas. 
Pensum:
Lærebok: Siste utgave av Environmental Microbiology, Elsevier Science & Technology.
Forutsatte forkunnskaper:
  • Kunnskap i mikrobiologi tilsvarende BIO130.
  • Kunnskap i biokjemi teori tilsvarende KJB200.
Anbefalte forkunnskaper:
Organisk kjemi, genetikk, bioinformatikk og statistikk.
Obligatorisk aktivitet:

Oppmøte på forelesninger.

Rapportskriving.

Vurderingsordning:

Ferdigheter for å forstå eksperimentelle data vil bli testet ved å levere inn en lab journal basert på utleverte data som teller 25% (A-F)

Evaluering av studentenes læring vil være basert på deres teoretiske kunnskaper og forståelse, som testes i en avsluttende skriftlig prøve på 3,5 timer, som teller 75% (A-F)

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte besvarelser.
Merknader:
BIO234 = teoridelen av BIO233. Det er derfor 5 sp overlapp mellom BIO233 og BIO234. 
Normert arbeidsmengde:

125 timer

Forelesninger/kollokvier: 26 timer.Selvstudium: 99 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
BIO233, reduksjon med 5 sp
Undervisningstid:
Forelesninger/kollokvier: 2 timer per uke i 13 uker. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer