Course code B15-MAT

B15-MAT Bacheloroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Tove Gulbrandsen Devold
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises i periode:

Emnet starter i januarblokk. Emnet har undervisning og vurdering i vårparallellen.

Emnet starter i augustblokk. Emnet har undervisning og vurdering i høstparallellen.

Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: Tredje-års-studenter på studieprogrammet Bachelor i matvitenskap.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Bachelorstudenter i Matvitenskap kan skrive en bacheloroppgave basert på en problemstilling utarbeidet i samråd/samarbeid med veileder(e) innenfor et av temaene: 1) produksjon og utvikling, 2) ernæring. Bacheloroppgaven er et selvstendig akademisk arbeid tilsvarende et halvt semesters omfang som kan inkludere litteraturstudie, laboratoriearbeid, arbeid i pilotanlegg og/ eller bearbeiding og analyse av data. Bacheloroppgaven vil være strukturert i tråd med akademiske standarder. Studenten får veiledning i dette arbeidet.
Læringsutbytte:
Etter å ha skrevet en 15 sp. bacheloroppgave, har studenten fått kunnskap om et spesifikt tema og relevante teorier, prosesser, verktøy og metoder. Studenten har fått ferdigheter i å finne, vurdere og henvise til informasjon og framstille dette slik at det belyser problemstillingen. Videre har studenten fått ferdigheter i å anvende faglig kunnskap, treffe begrunnede valg og i å beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer. Studenten har under veiledning fått kompetanse i å planlegge og gjennomføre et selvstendig prosjekt, samt formidling av faglige problemstillinger.
Læringsaktiviteter:
Studenten har krav på 20 timer veiledning (inkludert sensurering av bacheloroppgaven).
Læringsstøtte:
Studenten oppfordres til å benytte tilgjengelige kurs og informasjon fra Universitetsbiblioteket og Skrivesenteret ved NMBU.
Pensum:
Relevant litteratur identifiseres i samarbeid med veileder.
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført 120 studiepoeng og god bakgrunnskunnskap innen aktuell problemstilling.
Obligatorisk aktivitet:
Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres fakultetet før arbeidet med bacheloroppgaven kan starte.
Vurderingsordning:
En skriftlig oppgave teller 100%. En bacheloroppgave kan ha en avsluttende muntlig diskusjon som en del av vurderingen.
Sensor:
Intern og ekstern sensor vurderer bacheloroppgaven, og en eventuell muntlig diskusjon.
Merknader:
Hovedveileder må være en vitenskapelig ansatt ved NMBU. I tillegg er det mulighet til å ha en bi-veileder fra andre utdannings- og forskningsinstitusjoner. Avtale om bi-veileder gjøres med godkjenning fra hovedveileder og deretter fakultetet som formaliserer avtalen om bruk av bi-veileder. Ved bruk av bi-veileder fordeles veiledningstimene på veilederne.
Normert arbeidsmengde:
450 timer, tilsvarende et kvart studieår.
Opptakskrav:
Realfag
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått