Course code AQX250

AQX250 Genetikk som problemløser for bærekraftig akvakultur

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Sigbjørn Lien
Medvirkende: Thomas Moen, Hanne Dvergedal, Nicola Jane Barson, Guro Katrine Sandvik, Gareth Frank Difford, Jørgen Ødegård, Matthew Peter Kent, Simen Rød Sandve, Øivind Andersen, Hans Magnus Gjøen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Siste gang: 2022H
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Banebrytende sekvenseringsteknologi gjør det mulig å kartlegge hele arvestoffet (genomet) til ulike fiskearter både raskt og rimelig. Dette gir oss viktig kunnskap av hvordan genom er bygd opp, hvordan de reguleres, og ikke minst hvordan variasjon i genom og miljø (epigenetikk) påvirker fiskehelse, resistens mot parasitter, fôrutnytting, produktkvalitet og egenskaper av betydning for god dyrevelferd.

I kurset vil vi diskutere hvordan man bruker data og genombiologisk kunnskap til å identifisere gener og annen variasjon i genomet som påvirker viktig egenskaper i akvakultur. Vi vil drøfte hvordan man kan bruke kunnskapen i praktisk avlsarbeid for å skreddersy genetisk materiale til ulike produkter samtidig som man sikrer genetisk framgang for flere egenskaper samtidig. Kurset vil også omhandle hvordan CRISPR teknologien kan brukes til å generere presise endringer i genomet for å studere genfunksjoner og forstå hvordan gener påvirker egenskaper. Mulige framtidige anvendelser av teknologien i presisjonsavl for å skape en mer bærekraftig akvakulturnæring vil også bli debattert.

Andre temaer som behandles i kurset er; a) hvordan ny robot- og kamerateknologi kan bidra til å øke genetisk framgang for egenskaper, b) ulike strategier for produksjon av steril fisk, c) negative effekter av oppdrettsnæringen på villaks.

En viktig del av kurset vil være å identifisere, reflektere og diskutere viktige samfunnsmessige og etiske problemstillinger knyttet til bruk av presisjonsavl og CRISPR innen akvakultur.

I siste del av kurset vil studentene bruke kunnskap fra forelesninger og litteratur i gruppearbeid for å adressere noen av de mest sentrale bærekraftsutfordringene i norsk akvakultur. Eksempler på oppgaver kan være:

 • Hvordan gjøre laksen motstandsdyktig mot sykdommer og lus?
 • Hvordan bruke genetikk til å utvikle bærekraftig akvakultur på nye arter?
 • Hvordan redusere dødelighet i akvakultur ved å gjøre laksen mer robust?
 • Hvordan gjøre laksen til en effektiv utnytter av plantebasert fôr?
 • Hvordan beholde en sunn fettsyreprofil i laksefileten med plantebasert fôr?
 • Hvordan redusere negative effekter av oppdrett på villaks?
Læringsutbytte:

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha oppnådd følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

 • Kan forklare bruk av sentrale teknologier og organisering av data i avlsprogram for å sikre genetisk framgang for viktige egenskaper innen akvakultur.
 • Kan vurdere forskjeller, styrker og svakheter med ulike strategier og teknologier.
 • Kan forklare hvordan genetisk forbedring av egenskaper kan brukes til å gjøre akvakulturnæringen mer bærekraftig.
 • Kan identifisere og reflektere over viktige samfunnsmessige og etiske spørsmål knyttet til bruk av presisjonsavl og genteknologiske metoder innen akvakultur.

Ferdigheter

 • Studentene kan arbeide selvstendig og i grupper med å tilegne seg ny kunnskap.
 • Studentene kan sammenfatte kunnskapen i skriftlige oppgaver og presentere disse.

Generell kompetanse

 • Gjennom semesteroppgaver og presentasjoner skal studentene tilegne seg samarbeids- og formidlingskompetanse.

Studentene skal kunne fremlegge og argumentere for egne synspunkter i faglige diskusjoner.

Læringsaktiviteter:
Forelesning, gruppearbeid, selvstudium, prosjektoppgave og presentasjon i plenum.
Læringsstøtte:
Lærere vil være tilgjengelig via epost, personlig veiledning og innspill til gruppearbeid.
Pensum:
Forelesningsnotater og utvalgte artikler. Pensum framgår av emnets Canvas-side.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO120, AQX120
Anbefalte forkunnskaper:

BIO100

AQX120

Obligatorisk aktivitet:
Muntlig framleggelse av prosjektoppgave. Tilstedeværelse og aktiv deltakelse i gruppearbeidet er forutsetninger for å få godkjent kurset.
Vurderingsordning:
Mappevurdering: Vurdering av skriftlig prosjektoppgave som må leveres senest 3 uker etter kursets slutt. Vurderingene vil være bestått / ikke bestått.
Sensor:
Sensor vil bli involvert i planlegging, revidering og godkjenning av kursopplegg inkludert temaer for prosjektoppgaver.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
2 stp. overlapp med AQB250 (AQB270)
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått