Course code AQP211

AQP211 Produksjonsteknikk i akvakultur

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Håkon Hoel Olsen
Medvirkende: Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokk. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en generell oversikt over produksjonsteknikk for akvatiske organismer, med vekt på intensivt oppdrett hvor norsk laksenæring brukes som eksempel. Kunnskap gis om produksjon og hold av stamfisk, settefisk og matfisk. Innen settefisk- og matfiskproduksjon vil det gis oversikt over sentrale driftsoppgaver, anleggslokalisering, vedlikehold, produksjonshygiene og regelverk. Videre vil produksjonsplanlegging og utarbeidelse av produksjonsplaner bli gjennomgått. Her inkluderes også evaluering og optimalisering av planer. Innen dette temaet vil det også bli gitt en oversikt over økonomi, inkludert kostnader knyttet til investering og drift av sentralt teknisk utstyr. Studentene skal selv utarbeide produksjonsplaner for settefisk- og matfiskproduksjon gjennom to innleveringsoppgaver. Oppgavene vil også ta for seg sentrale arbeidsoppgaver. Produksjonsstyring vil bli gjennomgått i forhold til hvilke faktorer som kan endres og hvilke konsekvenser dette har. Det vil også bli sett på produksjonskontroll, oppsett for produksjonskontroll og hvordan avvik kan endres. I emnet legges det stor vekt på en helhetlig og praktisk forståelse av produksjonen.
Læringsutbytte:
Ved gjennomført emne skal studentene: - Inneha grunnleggende kunnskap innen produksjon av akvatiske organismer, hvor laksefisk brukes som eksempel - Kunne redegjøre for gangen i stamfisk, settefisk og matfiskproduksjon - Kunne evaluere og optimalisere de viktigste arbeidsoppgaver ved et settefisk og matfiskanlegg - Kunne sette opp en produksjonsplan for et settefisk- og et matfiskanlegg - Kjenne til hvilke faktorer som er viktigst for optimalisering av driften ved et settefiskanlegg og et matfiskanlegg - Kjenne til hvilke faktorer som påvirker produksjonshastigheten som kan endres og hvilke utslag dette gir - Kunne redegjøre for regimer for årstidsuavhengig produksjon av smolt - Kjenne til lokalitetsvurdering og lokalitetskrav for settefisk og matfiskanlegg - Kunne utarbeide skjemaer for produksjonskontroll og kunne foreslå tiltak ved avvik - Kunne utarbeide arbeidsplaner for et settefiskanlegg og et matfiskanlegg - Kjenne til vedlikeholdsrutiner/planer for settefisk og matfiskanlegg - Kunne anslå investering og driftskostnader for sentrale komponenter på et matfisk og settefiskanlegg - Kjenne til lover og reguleringer som påvirker produksjonsplanlegging
Læringsaktiviteter:
Det benyttes forelesninger og øvingsoppgaver som læringsmåte. I forelesningene gjennomgåes de viktigste temaene relatert til produksjonsteknikk og produksjonsplanlegging. Det legges stor vekt på å relatere teorien til praktiske eksempler. Studenten skal også delta i produksjon og produksjonsplanlegging ved et settefisk- og matfiskanlegg ved at det gjennomføres to oppgaver som omhandler planlegging av produksjon og drift av et settefisk og et matfiskanlegg.
Læringsstøtte:
Faglærerertilgjengelig for bistand i forbindelse med øvelser og prosjektarbeid i arbeidstiden, og via e-post eller over telefon utenom undervisningstiden. Mye av læringsmateriellet vil i tillegg til engelsk språk, forefinnes på norsk.
Pensum:
Oversikt deles ut på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
AQT254 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
 AQT 251, AQF200 - or AQX251.
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av to skriftlig oppgaver.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 200 timer. Prosjektarbeid, ca. 100 timer.
Undervisningstid:

2 timer per dag, 4 dager per uke i januarblokk

2*2 timer pr uke. Fordelt på forelesninger og øvinger i vårparallell

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått