Course code APL415

APL415 Vitenskapsteori i by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur og arealforvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Petter Andreas Næss
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Annet
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Siste gang: 2014H
Fortrinnsrett: PhD-studenter som hører til ILPs forskerskole
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset vil presentere ulike retninger innenfor vitenskapsteori og involvere deltakerne i diskusjoner om hvilke implikasjoner hver av disse meta-teoretiske posisjonene har for forsking og fagutøvelse innenfor by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur og arealforvaltning. Forelesningene starter med en sesjon som gir et generelt overblikk over de viktigste tradisjonelle vitenskapsteoretiske retningene. Deretter følger en rekke sesjoner der noen viktige retninger i dagens vitenskapsteoretiske diskurs (fenomenologi, poststrukturalisme, kritisk pragmatisme og kritisk realisme) vil bli presentert og diskutert mer inngående. Muligheter og begrensninger i «forskning gjennom design» vil også bli tatt opp. Siste del av kurset er satt av til presentasjon og diskusjon av noen viktige etiske utfordringer og dilemmaer i forskning innenfor by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur og arealforvaltning. En betydelig del av kurset vil bli brukt til diskusjon av papers som deltakerne skal skrive sende inn til de kursansvarlige på forhånd. Disse tekstene forutsettes normalt å fokusere på de ontologiske, epistemologiske og metodologiske forutsetningene som deltakernes PhD-prosjekt bygger på, men andre relevante vitenskapsteoretiske emner kan også velges.
Læringsutbytte:
Etter å ha gjennomført kurset skal deltakerne ha fått god kunnskap om de viktigste posisjonene i våre dagers diskurser innenfor vitenskapsteori. Kurset skal gjøre PhD-studentene i stand til å reflektere over hvilke implikasjoner hver av de viktigste vitenskapsteoretiske posisjonene har for fagutøvelsen innenfor by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur og arealforvaltning, og for forskning innenfor disse områdene. Slik evne til refleksjon skal dokumenteres gjennom skriving av et vitenskapsteoretisk paper om et relevant emne og gjennom presentasjon og diskusjon av dette under kurset. Deltakerne skal også ha oppnådd forståelse for viktige forskningsetiske hensyn og blitt i stand til å reflektere over slike aspekter i sin egen forskning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, skriving og presentasjon av vitenskapelig paper
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
Masterutdanning i planlegging, landskapsarkitektur, arealforvaltning eller annet relevant fag med karakter C eller bedre. Kurset må inngå som del av et godkjent eksisterende PhD-program
Obligatorisk aktivitet:
Innsending av paper, deltakelse på minimum 70 % av forelesningene og seminarene
Vurderingsordning:
-
Sensor:
-
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
150 timer
Eksamensdetaljer: :