Course code APL250

APL250 Lokal planlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Marius Grønning, Martin Rasch Ersdal
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
56
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Undervisningen går i vårparallellen, med vurdering i eksamensperioden.
Første gang: Studieår 2013-2014
Siste gang: 2020V
Fortrinnsrett: M-BYREG (2.år), M-LA (3.år), M-EIE (3.år). Studenter opptatt til høyere årstrinn vurderes for seg.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av forelesninger, øvinger og gruppeoppgaver om praktisk arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, særlig kommuneplanens arealdel. Forelesningene omfatter kommuneplanens rolle som styringsredskap, plansystemets funksjoner og tilgjengelige virkemidler, samt egnete metoder og teknikker for overordnet arealplanlegging.

Praktiske oppgaver omfatter utarbeiding av et konkret planforslag, med de formelle komponentene det består av (planprogram, planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser, konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyser). Gjennom dette arbeidet utforskes sammenhengene mellom typiske funksjoner og virkemidler i planlegging: strategiske, operative, regulatoriske og kommunikative.

I Norge er lokaldemokrati og planlegging bygget opp rundt kommunen som institusjon og administrativ avgrensning. Emnet baserer seg på problemløsing på grunnlag av teori og metoder i praktisk planlegging, med utgangspunkt i en valgt eksempelkommune i Osloregionen (eller unntaksvis andre kommuner på Østlandet i rimelig avstand fra NMBU, Ås). Praktiske oppgaver organiseres hovedsaklig som gruppearbeid med veiledning, med innleveringer og muntlig presentasjoner og tilbakemeldinger. Det gis også individuelle oppgaver for å reflektere over egne erfaringer og utvikle faglige perspektiver på planlegging som metode for samfunnsutvikling.

Læringsutbytte:
Studentene skal kunne forstå, utprøve og verdsette lokale prosesser og resultater av planlegging, særlig planlegging på kommunalt nivå som problemfelt, etter at emnet er gjennomført. De skal ha inngående kunnskap om plansystemet, herunder kommuneplanens innhold og rolle i styringsverket. Videre skal studentene kunne gjenkjenne typiske problemstillinger i en gitt kontekst og utarbeide forslag til kommuneplaner (arealdelen) på grunnlag av tidligere analyser av sted og lokalsamfunn (LAA250). De skal kunne vurdere muligheter og begrensninger som det institusjonelle rammeverket for planlegging gir, samt teknikker, metoder og virkemidler for utarbeidelse av overordnete arealplaner, særlig kommuneplanens arealdel.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferder, litteraturstudier, øvinger og arbeidsoppgaver i grupper og individuelt. IKT er en forutsetning for arbeid med oppgavene, særlig Adobe programmer og GIS.
Læringsstøtte:
Øvinger og veiledning på sal og i felt, samt tilbakemelding på oppgavegjennomganger. Lærere vil gi inntil 12 timer veiledning (per gruppe) på arbeidsoppgaver.
Pensum:

Diverse artikler, bokkapitler og offentlige dokumenter, samt forelesningsnotater. Støttelitteratur defineres ved oppstart, men baserer seg på følgende profil:

Kjernelitteratur:

- Gerald E. Frug (1999), A Legal History of Cities.

Tema A / Kommuneplanen som romlig strategi

- Patsy Healey (2004), Relational Complexity and the Imaginative Power of Strategic Spatial Planning.

- Martin Meyerson (1961), Utopian Traditions in the Planning of Cities.

- Paul Ricoeur (1991), Ideology and Utopia.

- Nils Aarsæther (2016), Lokalsamfunn - mot alle odds?

Tema B / Kommuneplanen som landskapsprosjekt

- André Corboz (1983), The Land as Palimpsest.

- Denis Cosgrove (2006), Modernity, Community, and the Landscape Idea.

- Patsy Healey (2009), In Search of the "Strategic" in Spatial Strategy Making

- Kevin Lynch (1961), The Pattern of the Metropolis.

Tema C / Kommuneplanen som gjeldende rett

- Gerald E. Frug (1999), City Land Use.

- Charles M. Haar (1955), The Master Plan - an Impermanent Constitution.

- Harvey M. Jacobs (2005), Claiming the site: Evolving Social-Legal Conceptions of Ownership and Property.

- Anthony Walmsley (1995), Greenways and the making of urban form.

Forutsatte forkunnskaper:
APL108 (eller tilsvarende), LAD102, LAA250. Arbeidsoppgavene i APL250 bygger videre på tilnærming og resultater fra LAA250.
Anbefalte forkunnskaper:
Teoretiske perspektiver på sted og lokalsamfunn, kunnskap om drivkrefter, analysemetoder for sted, landskap og romlig struktur og dynamikk, samt strategisk visjonsbygging, scenariometoder og mulighetsstudier.
Obligatorisk aktivitet:
Utferder, arbeidsoppgaver (spesifiseres ved oppstart av emnet) og felles presentasjoner (midtveis og sluttgjennomgang).
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fått ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Langsgående evaluering. Obligatoriske oppgaver innleveres og godkjennes. Vurderingen fordeles på 10% individuell skriftlig drøftingsoppgave (essay), 10% programmering (planprogram), 40% oppgaveforståelse og arealstrategi, 40% oppgaveløsing og framstilling av planforslag (skriftlig, visuelt, muntlig).

Sensor:
Ekstern sensor vurderer endelig leveranse, som har form av et konkret planforslag. Opplegg for emnet og oppgavetekster utarbeides internt. Den skriftlige oppgaven har intern sensur.
Merknader:
Hoveddelen av arbeidet gjennomføres i grupper på 3-4 studenter.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 450 timer fordelt på forelesninger, selvstudium og gruppearbeid.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger, øvinger, obligatoriske arbeidsoppgaver med veiledning. Ca 25% av totalt antall timer i emnet (120 timer) vil tilbys som strukturert undervisning hvorav 22 - 28 timer forelesning og 8-10 timer opplæring i digital karttegning.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått