Course code APL250

APL250 Lokal planlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Marius Grønning
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
52
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning vårparallellen, med vurdering i eksamensperioden.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: M-BYREG (2.klasse), M-LA (3.klasse). Studenter opptatt til høyere årstrinn vurderes for seg.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet består av forelesninger, øvinger og gruppeoppgaver om praktisk arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, særlig kommuneplanens arealdel. Forelesningene omfatter kunnskap om ulike systemer, for å forstå handlingsrommet for planlegging og for å prøve ut relevante metoder. Med systemer menes styringssystemet, plansystemet, samt ulike romlige systemer, som gir handlingsrom for lokal planlegging. De praktiske oppgavene i emnet omfatter utarbeiding av et konkret planforslag, med de formelle komponentene det består av (planprogram, planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser, konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyser), ved bruk av teknikker og metoder som anvendes i overordnet arealplanlegging. 

I Norge er både lokaldemokratiet og planlegging bygget opp rundt kommunen som institusjon og administrativ avgrensning. Emnet baserer seg på praktisk problemløsing med utgangspunkt i.en felles eksempelkommune i Osloregionen (som fortsettelse av LAA250). Praktiske oppgaver organiseres hovedsaklig som gruppearbeid under veiledning, med innleveringer og muntlig presentasjoner og tilbakemeldinger. Det gis ogsåindividuelle oppgaver der problemstillinger og dilemmaer i praktisk planlegging belyses og drøftes.

Læringsutbytte:
Studentene skal kunne forstå, utprøve og verdsette lokale planprosesser, særlig planlegging på kommunalt nivå, som problemfelt etter at emnet er gjennomført. De skal ha inngående kunnskap om plansystemet, herunder kommuneplanens rolle og innhold. Videre skal studentene kunne gjenkjenne typiske problemstillinger i en gitt kontekst og utarbeide forslag til kommuneplaner (arealdelen) på basis av tidligere registreringer og analyser av et tettststed (LAA250). De skal kunne vurdere muligheter og begrensninger som det institusjonelle rammeverket gir, samt teknikker, metoder og virkemidler for utarbeidelse av overordnete arealplaner, særlig kommuneplanens arealdel.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferder, litteraturstudier, øvinger og arbeidsoppgaver i grupper og individuelt. IKT er en forutsetning for arbeid med oppgavene. Det stilles krav til bruk av Adobe programmer og til bruk av GIS.
Læringsstøtte:
Øvinger og veiledning i sal og i felt, samt tilbakemelding på seminarer og oppgavegjennomganger. Lærere vil gi inntil 100 timer veiledning på arbeidsoppgaver (fordelt på arbeidsgrupper).
Pensum:
Diverse artikler, bokkapitler og offentlige dokumenter, samt forelesningsnotater. Støttelitteratur gis ut ved oppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
APL102; LAD102, LAA250. Arbeidsoppgavene i APL250 er en fortsettelse av oppgaven fra LAA250.
Anbefalte forkunnskaper:
Teoretiske perspektiver på sted og lokalsamfunn, kunnskap om drivkrefter, analysemetoder for sted/landskap, strategisk visjonsbygging, scenariometoder og mulighetsstudier.
Obligatorisk aktivitet:
Utferder, øvinger, arbeidsoppgaver (spesifiseres ved oppstart av emnet) og felles presentasjoner.
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering. Obligatoriske oppgaver innleveres og godkjennes. Vurderingen fordeles på 10% individuell drøftingsoppgave, 10% programmering (planprogram), 40% oppgaveforståelse og arealstrategi, 40% framstilling av planforslag (skriftlig, visuelt, muntlig).
Sensor:
Bruk av ekstern sensor. Opplegg for emnet og oppgavetekster utarbeides internt. Den skriftlige oppgaven har intern sensur.
Merknader:
Hoveddelen av arbeidet gjennomføres i grupper på 3-5 studenter.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 450 timer fordelt på seminar og oppgaver .
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger, øvinger, obligatoriske arbeidsoppgaver og "laboratoriearbeid" med veiledning. Ca 30% av totalt antall timer i emnet (150 timer) vil tilbys som strukturert undervisning hvorav 20 - 24 timer forelesning og 8-10 timer opplæring i digital karttegning.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått