Course code APL250

APL250 Lokal planlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Marius Grønning
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: M-BYREG, M-LA, M-EIE
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet består av forelesninger og seminarer om praktisk arealplanlegging, først og fremst kommuneplanens arealdel etter plan- og bygningsloven. Dette omfatter kunnskap om styring og styringsidealer, det norske forvaltningssystemet som rammeverk for planlegging, og teknikker som anvendes i overordnet arealplanlegging. Kurset tar for seg en felles eksempelkommune i Osloregionen (som fortsettelse av LAA250), og studentene utfører gruppeoppgaver som presenteres, herunder forslag til kommunedelplaner. Studentene skriver også individuelle oppgaver der problemstillinger og dilemmaer i praktisk planlegging belyses og drøftes.


Læringsutbytte:
Studentene skal kunne forstå, utprøve og verdsette lokale planprosesser, særlig planlegging på kommunalt nivå, som problemfelt etter at emnet er gjennomført. Videre skal studentene kunne gjenkjenne typiske problemstillinger i en gitt kontekst og utarbeide forslag til kommuneplaner (arealdelen) på basis av tidligere registreringer og analyser av et tettststed (LAA250). De skal kunne vurdere muligheter og begrensninger som det institusjonelle rammeverket gir, samt teknikker og virkemidler for gjennomføring av kommunale planer, spesielt kommuneplanens arealdel.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, litteraturstudier, øvinger i grupper og individuelt, utferder. IKT er en forutsetning for arbeid med oppgavene. Det stilles krav til bruk av Adobe programmer og til bruk av GIS.
Læringsstøtte:
Øvinger og veiledning i sal og i felt, samt tilbakemelding på seminarerog oppgavegjennomganger. Lærere vil gi totalt inntil 80-90 timer veiledning på arbeidsoppgaver.
Pensum:
Diverse artikler, bokkapitler og offentlige dokumenter, samt forelesningsnotater. - Per Stahlschmidt og Vibeke Nellemann (2009) Metoder til landskabsanalyse : kortlægning af stedets karakter og potentiale. Annen støttelitteratur gis ut ved oppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
APL102; LAD102, LAA250. Øvingsoppgaven i APL250 er en fortsettelse av oppgaven fra LAA250.
Anbefalte forkunnskaper:
Teoretiske perspektiver på sted og lokalsamfunn, kunnskap om drivkrefter, analysemetoder for sted/landskap, strategisk visjonsbygging, scenariometoder og mulighetsstudier.
Obligatorisk aktivitet:
Utferder, øvinger og arbeidsoppgaver (spesifiseres ved oppstart av emnet), seminarer og felles presentasjoner.
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering. Obligatoriske øvelser innleveres og godkjennes. 10% skriftlig drøftingsoppgave 10% programmering av planprosess (planprogram) 40% problemforståelse og arealstrategi 40% framstilling av planforslag (skriftlig, visuelt, muntlig)
Sensor:
Bruk av ekstern sensor som også godkjenner opplegg for emnet og oppgavetekster. Den skriftlige oppgaven har intern sensur.
Merknader:
Hoveddelen av arbeidet gjennomføres i grupper på 3-5 studenter.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 450 timer fordelt på seminar og oppgaver .
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
5 stp med APL201
Undervisningstid:
Seminarer, øvinger, obligatoriske arbeidsoppgaver og \"laboratoriearbeid\" med veiledning. Ca 30% av totalt antall timer i emnet (150 timer) vil tilbys som strukturert undervisning hvorav 24-28 timer forelesning/seminar og 8-10 timer opplæring i digital karttegning.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått