Course code AOS345

AOS345 Effektiv skriftlig kommunikasjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Nicolay Andre Melsæter Worren
Medvirkende: Espen Ekberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: Masterstudenter i økonomi og administrasjon (M-ØA).
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Formålet med dette emnet er å oppøve ferdigheter i skriftlig kommunikasjon. Dette er et praktisk orientert emne hvor deltakerne arbeider gjennom semesteret med å bearbeide og forbedre en tekst basert på tilbakemeldinger på utkast. Forelesningene vil ta for seg kriterier for effektiv skriftlig kommunikasjon samt strategier for å forbedre ulike typer tekster som rapporter, akademiske tekster og kronikker.
Læringsutbytte:

Kunnskap

 • Kjennskap til effektive strategier for å skrive og revidere ulike typer tekster som rapporter, akademiske oppgaver, populærvitenskapelige tekster, kronikker og notater
 • Kjennskap til ulike rammeverk/modeller for strukturering av tekster
 • Kjennskap til kriterier for vurdering av tekster (mht. struktur, logikk, lesbarhet, begrepsbruk osv.)

Ferdigheter

 • Øvelse i å utforme ulike typer tekster gjennom førskriving, skriving og etterarbeid.
 • Kunne forklare kompliserte teorier, rammeverk, modeller og sammenhenger skriftlig på en effektiv og logisk måte
 • Kunne definere faguttrykk og finne hensiktsmessige erstatterord for engelske faguttrykk
 • Kunne strukturere tekster for å sikre en effektiv «flyt» mellom ulike deler av teksten
 • Tilpasse språkbruk og form til ulike målgrupper og situasjoner (f.eks. akademisk tekst; internt notat; nettside)
 • Kunne forfatte tekster med et minimum av skrive- og kommafeil og med godt norsk fagspråk
 • Kunne ta imot og gi tilbakemeldinger på tekst, og revidere og forbedre tekstutkast basert på disse tilbakemeldingene.

Generelle kunnskaper

 • Økt bevissthet om betydningen av å kunne skrive godt.
 • Økt motivasjon til å utvikle egne ferdigheter og kunnskap om skriving
 • Kjennskap til strategier som man kan bruke for å effektivisere skrivearbeidet, spare tid og redusere stress
 • Kunnskap om hvor man finner relevante ressurser om kommunikasjon og akademisk skriving
Læringsaktiviteter:
Dette er et emne som krever aktiv deltakelse fra dag 1. Deltakerne vil bli bedt om å skrive utkast til tekster som vil bli gradvis forbedret ved at man får tilbakemeldinger fra med-studenter og foreleser/undervisningsassistent.  
Læringsstøtte:
Veiledning og tilbakemelding på skriftlige utkast.
Pensum:

*Christine Calvert og Ove Dalen (2021), Skriv godt, bli forstått. Guiden for å skrive raskere, bedre og med mindre smerte, Oslo: Universitetsforlaget

*Aage Rognsaa (2016), Kunsten å skrive godt, Oslo: Universitetsforlaget.

*Enkeltstående artikler og bokkapitler vil legges ut i Canvas

Obligatorisk aktivitet:
Tre innleverte tekstutkast og en tilbakemelding på andre studenters tekst. 
Vurderingsordning:
Mappevurdering. Tre innleverte tekster.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, undervisningsopplegg og oppgaver.
Merknader:
Emnet har begrenset plass. Søknad om opptak til emnet i Studentweb. Merk at emnet har tidligere påmeldingsfrist enn den generelle oppmeldingsfristen for emner i vårparallellen. Påmeldingsfristen for emnet er 24. januar.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Opptak på masterprogram, eller fullført to år av bachelorprogrammet.
Overlapp:
Emnet overlapper 2,5 studiepoeng med LNG250 Akademisk skriving.
Undervisningstid:
2 timer forelesning per uke i 8-10 uker.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer