Course code AOS338

AOS338 Strategisk HRM

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Nicolay Andre Melsæter Worren
Medvirkende: Flemming Ulrik Meisner
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-ØA og M-ECON, M-IndØk.
Emnets innhold:
Gjennomgang av ulike perspektiver på Human Resource Management og koplinger til organisasjonens strategi. Introduksjon til HRM-perspektivenes betydning for praktiseringen av sentrale HRM-prosesser som medarbeiderutvikling, rekruttering og seleksjon, belønning og resultatmåling. Kunnskap om organisering av HR-funksjonen samt hvordan HR-teori kan benyttes i praksissituasjoner. Utvikling av konkrete HRM-tiltak som svar på praksisnære problemstillinger.
Læringsutbytte:

Kunnskap

 • Redegjøre for sentrale HRM-perspektiver og deres betydning for praksis
 • Drøfte dualiteter og motsetningsforhold innen HRM
 • Bruke aktuell forskning på utvalgte områder innen HRM
 • Redegjøre for utvalgte metodiske utfordringer innen HRM-forskning

Ferdigheter

 • Kunne vurdere viktige antagelser knyttet til sentrale begreper/rammeverk/teorier, samt likheter, forskjeller og sammenhenger mellom ulike begreper/rammeverk/teorier
 • Kunne beskrive og analysere praksisnære HRM-relaterte utfordringer på en faglig måte det vil si i lys av begreper, rammeverk og teorier i faglitteraturen
 • Kunne skissere en måte å gå frem for å løse HRM-relaterte utfordringer ved hjelp av pensumlitteraturen
 • Kunne forholde seg kritisk til svakheter ved egne teorivalg og løsningsforslag
 • Kunne arbeide effektivt i en gruppe som er ansvarlig for en felles leveranse
 • Kunne presentere ideer og konsepter muntlig til en større gruppe på en hensiktsmessig måte
 • Kunne drøfte ideer og konsepter knyttet til faget skriftlig - med bruk av godt faglig språk

Generelle kompetanser

 • Bevissthet rundt utfordringer ved å tillempe teori til bruk i praksis

Kjennskap til generiske begreper som understøtter analyse av samfunnsvitenskapelige praksissituasjoner 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, cases, og øvelser. Aktiv deltakelse er forventet.  
Pensum:

Komplett pensum blir annonsert på Canvas

Primær lærebok: Strategisk HRM 1, 2. utgave, av Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.)

Forutsatte forkunnskaper:
Fullført bachelor-grad eller tilsvarende. 
Anbefalte forkunnskaper:
Et eller flere kurs i økonomi-eller samfunnsfag.
Vurderingsordning:

En gruppeoppgave som teller 30 % av karakteren samt individuell skriftlige eksamen, 3 timer, som teller 70 %. Alle skriftlige hjelpemidler tillat til individuell skriftlige eksamen.

Både gruppeoppgaven og den individuell skriftlige eksamen må være bestått for å bestå kurset. Karakteren for gruppeoppgaven er kun gyldig det semesteret oppgaven er levert.

Det blir ikke organisert konteeksamen for hverken gruppeoppgaven eller den individuell skriftlig eksamen.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått

Sensor:
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Overlapp:
5 studiepoeng overlapp mot AOS331.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått