Course code AOS338

Emneansvarlige: Nicolay Andre Melsæter Worren
Medvirkende: Flemming Ulrik Meisner
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-ØA og M-ECON, M-IndØk.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Gjennomgang av ulike perspektiver på Human Resource Management og koplinger til organisasjonens strategi. Introduksjon til HRM-perspektivenes betydning for praktiseringen av sentrale HRM-prosesser som medarbeiderutvikling, rekruttering og seleksjon, belønning og resultatmåling. Kunnskap om organisering av HR-funksjonen samt hvordan HR-teori kan benyttes i praksissituasjoner. Utvikling av konkrete HRM-tiltak som svar på praksisnære problemstillinger.
Læringsutbytte:

Kunnskap

 • Redegjøre for sentrale HRM-perspektiver og deres betydning for praksis
 • Drøfte dualiteter og motsetningsforhold innen HRM
 • Bruke aktuell forskning på utvalgte områder innen HRM
 • Redegjøre for utvalgte metodiske utfordringer innen HRM-forskning

Ferdigheter

 • Kunne vurdere viktige antagelser knyttet til sentrale begreper/rammeverk/teorier, samt likheter, forskjeller og sammenhenger mellom ulike begreper/rammeverk/teorier
 • Kunne beskrive og analysere praksisnære HRM-relaterte utfordringer på en faglig måte det vil si i lys av begreper, rammeverk og teorier i faglitteraturen
 • Kunne skissere en måte å gå frem for å løse HRM-relaterte utfordringer ved hjelp av pensumlitteraturen
 • Kunne forholde seg kritisk til svakheter ved egne teorivalg og løsningsforslag
 • Kunne arbeide effektivt i en gruppe som er ansvarlig for en felles leveranse
 • Kunne presentere ideer og konsepter muntlig til en større gruppe på en hensiktsmessig måte
 • Kunne drøfte ideer og konsepter knyttet til faget skriftlig - med bruk av godt faglig språk

Generelle kompetanser

 • Bevissthet rundt utfordringer ved å tillempe teori til bruk i praksis

Kjennskap til generiske begreper som understøtter analyse av samfunnsvitenskapelige praksissituasjoner 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, cases, og øvelser. Aktiv deltakelse er forventet.  
Pensum:

Komplett pensum blir annonsert på Canvas

Primær lærebok: Strategisk HRM 1, 2. utgave, av Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.)

Forutsatte forkunnskaper:
Fullført bachelor-grad eller tilsvarende. 
Anbefalte forkunnskaper:
Et eller flere kurs i økonomi-eller samfunnsfag.
Vurderingsordning:

En gruppeoppgave som teller 30 % av karakteren samt individuell skriftlige eksamen, 3 timer, som teller 70 %. Alle skriftlige hjelpemidler tillat til individuell skriftlige eksamen.

Både gruppeoppgaven og den individuell skriftlige eksamen må være bestått for å bestå kurset. Karakteren for gruppeoppgaven er kun gyldig det semesteret oppgaven er levert.

Det blir ikke organisert konteeksamen for hverken gruppeoppgaven eller den individuell skriftlig eksamen.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått

Sensor:
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Overlapp:
5 studiepoeng overlapp mot AOS331.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått