Course code AOS336

AOS336 Omdømmeledelse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Arild Wæraas
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig. 
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Emnet vil bli gitt på engelsk med mindre det kun er norsktalende studenter.

Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2020V
Fortrinnsrett: -M-ØA
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Innholdet i emnet:

- Identitetsforvaltning på organisasjonsnivå - Teorier og strategier for bygging, vedlikehold og forsvar av omdømme - Gap-analyse mellom ønsket og faktisk omdømme - Omdømmekriser - Corporate branding - Verdigrunnlag, samfunnsansvar, bærekraft i omdømmesammenheng.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Formålet med emnet er å gi studenter på masternivå kunnskap om hvordan organisasjoner på ulike måter forsøker å påvirke sitt eget omdømme og hvilke strategier som kan forfølges i omdømmearbeidet. Emnet tar spesielt opp sammenhengen mellom organisasjonsidentitet, kommunikasjon og omdømme.

Ferdigheter:

- Analysere spenningsforholdet mellom organisasjoners selvforståelse og omgivelsenes oppfatninger

- Identifisere relevante strategier for å endre omdømme

- Relatere omdømme- og merkevarebygging til bredere utviklingstendenser i samfunnet

Generell kompetanse:

- Kunne analysere faglige problemstillinger når det gjelder omdømmeproblematikk og anvende kunnskapen på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

- Kunnne kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppeoppgaver, gruppepresentasjoner, case-oppgaver med noe datainnsamling
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensum består av bøker og artikler i kompendium.
Anbefalte forkunnskaper:
AOS130
Obligatorisk aktivitet:

En kort skriftlig oppgave som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Må være bestått for å ta endelig eksamen. 

Godkjent obligatorisk oppgave er gyldig til neste gang emnet gis.

Vurderingsordning:

30 timers skriftlig hjemmeeksamen.

Denne eksamenen teller 100% av karakteren.

Det er ikke mulighet til å ta kontinuasjonseksamen.

Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og eksamensordning. Karakter settes av lærer.
Merknader:
Merk at emnet tilbys ikke høsten 2019.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
- Emnet vil i perioder gå med to forelesninger i uken og andre perioder med ingen forelesninger. Dette vil bli redegjort for ved emnets oppstart. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått