Course code AOS336

AOS336 Omdømmeledelse

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Arild Wæraas
Medvirkende: Bernt Aarset
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: -M-ØA
Emnets innhold:

Dette emnet gis hovedsaklig i seminarform i vårsemesteret. Seminarene gjennomføres periodevis utover semesteret, noen uker med undervisning, andre uker uten. Dette blir det redegjort nærmere for ved emnets oppstart.

Innholdet i emnet:

- Identitetsforvaltning på organisasjonsnivå - Teorier og strategier for bygging, vedlikehold og forsvar av omdømme - Gap-analyse mellom ønsket og faktisk omdømme - Omdømmekriser - Storytelling - Corporate branding - Etikk, verdigrunnlag og samfunnsansvar

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Formålet med emnet er å gi studenter på masternivå kunnskap om hvordan organisasjoner på ulike måter forsøker å påvirke sitt eget omdømme og hvilke strategier som kan forfølges i omdømmearbeidet. Emnet tar spesielt opp sammenhengen mellom organisasjonsidentitet, kommunikasjon og omdømme.

Ferdigheter:

- Analysere spenningsforholdet mellom organisasjoners selvforståelse og omgivelsenes oppfatninger

- Identifisere relevante strategier for å endre omdømme

- Relatere omdømme- og merkevarebygging til bredere utviklingstendenser i samfunnet

Generell kompetanse:

- Kunne analysere faglige problemstillinger når det gjelder omdømmeproblematikk og anvende kunnskapen på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

- Kunnne kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten

Læringsaktiviteter:

1. Videoforelesninger som studentene ser i Youtube

2. Korte forelesninger i klasserommet

3. Seminarer i klasserommet 

Hovedvekten ligger på seminarene. Studentene skal se gjennom videforelesningene i henhold til timeplanen før de kommer til seminarene. Seminarene vil bli brukt til gå gjennomgå sentrale begreper og diskusjoner av utvalgte tema og caser. 

Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensum består av bøker og artikler i kompendium.
Forutsatte forkunnskaper:
AOS130, AOS120
Anbefalte forkunnskaper:
AOS230, AOS237, AOS320, AOS335, PHI301, BUS305
Obligatorisk aktivitet:

En kort skriftlig oppgave som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Må være bestått for å ta endelig eksamen. 

Godkjent obligatorisk oppgave er gyldig til neste gang emnet gis.

Vurderingsordning:

30 timers skriftlig hjemmeeksamen.

Denne eksamenen teller 100% av karakteren.

Det er ikke mulighet til å ta kontinuasjonseksamen.

Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og eksamensordning. Karakter settes av lærer.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
- Emnet vil i perioder gå med to forelesninger i uken og andre perioder med ingen forelesninger. Dette vil bli redegjort for ved emnets oppstart. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått