Course code AOS336

Emneansvarlige: Arild Wæraas
Medvirkende: Bernt Aarset
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: -M-ØA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Dette emnet gis hovedsaklig i seminarform i vårsemesteret. Seminarene gjennomføres periodevis utover semesteret, noen uker med undervisning, andre uker uten. Dette blir det redegjort nærmere for ved emnets oppstart.

Innholdet i emnet:

- Identitetsforvaltning på organisasjonsnivå - Teorier og strategier for bygging, vedlikehold og forsvar av omdømme - Gap-analyse mellom ønsket og faktisk omdømme - Omdømmekriser - Storytelling - Corporate branding - Etikk, verdigrunnlag og samfunnsansvar

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Formålet med emnet er å gi studenter på masternivå kunnskap om hvordan organisasjoner på ulike måter forsøker å påvirke sitt eget omdømme og hvilke strategier som kan forfølges i omdømmearbeidet. Emnet tar spesielt opp sammenhengen mellom organisasjonsidentitet, kommunikasjon og omdømme.

Ferdigheter:

- Analysere spenningsforholdet mellom organisasjoners selvforståelse og omgivelsenes oppfatninger

- Identifisere relevante strategier for å endre omdømme

- Relatere omdømme- og merkevarebygging til bredere utviklingstendenser i samfunnet

Generell kompetanse:

- Kunne analysere faglige problemstillinger når det gjelder omdømmeproblematikk og anvende kunnskapen på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

- Kunnne kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten

Læringsaktiviteter:

1. Videoforelesninger som studentene ser i Youtube

2. Korte forelesninger i klasserommet

3. Seminarer i klasserommet 

Hovedvekten ligger på seminarene. Studentene skal se gjennom videforelesningene i henhold til timeplanen før de kommer til seminarene. Seminarene vil bli brukt til gå gjennomgå sentrale begreper og diskusjoner av utvalgte tema og caser. 

Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensum består av bøker og artikler i kompendium.
Forutsatte forkunnskaper:
AOS130, AOS120
Anbefalte forkunnskaper:
AOS230, AOS237, AOS320, AOS335, PHI301, BUS305
Obligatorisk aktivitet:

En kort skriftlig oppgave som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Må være bestått for å ta endelig eksamen. 

Godkjent obligatorisk oppgave er gyldig til neste gang emnet gis.

Vurderingsordning:

30 timers skriftlig hjemmeeksamen.

Denne eksamenen teller 100% av karakteren.

Det er ikke mulighet til å ta kontinuasjonseksamen.

Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og eksamensordning. Karakter settes av lærer.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
- Emnet vil i perioder gå med to forelesninger i uken og andre perioder med ingen forelesninger. Dette vil bli redegjort for ved emnets oppstart. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått