Course code AOS335

AOS335 Organisasjonsendringer

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Bernt Aarset
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Emnets innhold:
Kurset behandler forholdet mellom organisasjoner og samfunn, med fokus på bedriftsorganisasjonen. Kurset behandler årsaker til endring, perspektiver på endring, og implementering av endring. Endring studeres i lys av kultur, makt, politikk, og læring.
Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Kunnskap om sentrale teorier om endring og endringsprosesser
  • Kunnskap om hvordan moderne organisasjoner virker i forhold til interne og eksterne aktører og interessenter
  • Være kjent med sentrale teorier om forholdet mellom organisasjoner og deres omgivelser, eksempelvis diskurs, sensemaking, institusjonell logikk

Ferdigheter

  • Utvikle evner til å analysere endringsprosesser i organisasjoner
  • Forstå hva som driver interne endringsprosesser og på bakgrunn av relevante teorier og metoder presentere forslag for hvordan disse kan håndteres
  • Forstå hva eksterne endringsprosesser kan være og på bakgrunn av relevante teorier og metoder presentere forslag for hvordan disse kan håndteres
  • Benytte teorier og modeller til å analysere en endringssituasjon og framstille relevante løsningsforslag

Generell kompetanse

  • Være i stand til å reflektere rundt hva endring er og hvordan endring kan håndteres
Læringsaktiviteter:
Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesning, studentpresentasjoner, og gruppeoppgaver.
Læringsstøtte:
Veiledning og muntlig tilbakemelding på arbeid med gruppeoppgaver etter avtale, i tillegg til forelesninger og seminar.
Pensum:
Lærebok supplert med utvalgte artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
AOS130 og AOS230 eller tilsvarende. AOS335 kan tas i samme semester.
Anbefalte forkunnskaper:
AOS237 eller tilsvarende.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering: Gruppeoppgaven som består av følgende momenter: innlevert rapport, presentasjon av eget arbeid og diskusjon av en annen gruppes arbeid.

Digital eksamen på 3,5 timer i eksamensperioden, hjelpemidler tillatt.

Endelig karakter A-F fastsettes med vekting 30 % på gruppeoppgaven og 70 % på digital eksamen .

Både gruppeoppgaven og digital eksamen må være bestått for å bestå kurset.

Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette faget. 

Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og vurderingsopplegg. Karakter settes av lærer.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er anslått til 250 timer.
Opptakskrav:
Opptak til emnet forutsetter opptak på et masterprogram ved NMBU.
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Undervisningen vil foregå som en fire-timers samling i uka i 12 uker.

Timene vil disponeres til både forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner.

Dette vil gjøres rede for opplegget mer i detalj ved oppstart av kurset.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått