Detaljer om emnet AOS335

AOS335 Organisasjonsendringer

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2021 .

Emneansvarlige: Bernt Aarset
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Emnets innhold:
Kurset behandler forholdet mellom organisasjoner og samfunn, med fokus på bedriftsorganisasjonen. Kurset behandler årsaker til endring, perspektiver på endring, og implementering av endring. Endring studeres i lys av kultur, makt, politikk, og læring.
Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Kunnskap om sentrale teorier om endring og endringsprosesser
  • Kunnskap om hvordan moderne organisasjoner virker i forhold til interne og eksterne aktører og interessenter
  • Være kjent med sentrale teorier om forholdet mellom organisasjoner og deres omgivelser, eksempelvis diskurs, sensemaking, institusjonell logikk

Ferdigheter

  • Utvikle evner til å analysere endringsprosesser i organisasjoner
  • Forstå hva som driver interne endringsprosesser og på bakgrunn av relevante teorier og metoder presentere forslag for hvordan disse kan håndteres
  • Forstå hva eksterne endringsprosesser kan være og på bakgrunn av relevante teorier og metoder presentere forslag for hvordan disse kan håndteres
  • Benytte teorier og modeller til å analysere en endringssituasjon og framstille relevante løsningsforslag

Generell kompetanse

  • Være i stand til å reflektere rundt hva endring er og hvordan endring kan håndteres
Læringsaktiviteter:
Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesning, studentpresentasjoner, og gruppeoppgaver.
Læringsstøtte:
Veiledning og muntlig tilbakemelding på arbeid med gruppeoppgaver etter avtale, i tillegg til forelesninger og seminar.
Pensum:
Lærebok supplert med utvalgte artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
AOS130 og AOS230 eller tilsvarende. AOS335 kan tas i samme semester.
Anbefalte forkunnskaper:
AOS237 eller tilsvarende.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering: Gruppeoppgaven som består av følgende momenter: innlevert rapport, presentasjon av eget arbeid og diskusjon av en annen gruppes arbeid.

Digital eksamen på 3,5 timer i eksamensperioden, hjelpemidler tillatt.

Endelig karakter A-F fastsettes med vekting 30 % på gruppeoppgaven og 70 % på digital eksamen .

Både gruppeoppgaven og digital eksamen må være bestått for å bestå kurset.

Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette faget. 

Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og vurderingsopplegg. Karakter settes av lærer.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er anslått til 250 timer.
Opptakskrav:
Opptak til emnet forutsetter opptak på et masterprogram ved NMBU.
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Undervisningen vil foregå som en fire-timers samling i uka i 12 uker.

Timene vil disponeres til både forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner.

Dette vil gjøres rede for opplegget mer i detalj ved oppstart av kurset.

Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått