Course code AOS335

AOS335 Organisasjonsendringer

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Bernt Aarset
Medvirkende: Arild Wæraas
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: M-ØA, med profilering i organisasjon og ledelse.
Emnets innhold:
Forholdet mellom organisasjoner og samfunn, med fokus på bedriftsorganisasjonen. Kurset behandler årsaker til endring, perspektiver på endring, og implementering av endring. Endring studeres i lys av kultur, makt, politikk, og læring,
Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Kunnskap om sentrale teorier om endring og endringsprosesser
  • Kunnskap om hvordan moderne organisasjoner virker i forhold til interne og eksterne aktører og interessenter
  • Være kjent med sentrale teorier om forholdet mellom organisasjoner og deres omgivelser

Ferdigheter

  • Utvikle evner til å analysere endringsprosesser i organisasjoner
  • Forstå hva som driver interne endringsprosesser og på bakgrunn av relevante teorier og metoder presentere forslag for hvordan disse kan håndteres
  • Forstå hva eksterne endringsprosesser kan være og på bakgrunn av relevante teorier og metoder presentere forslag for hvordan disse kan håndteres
  • Benytte teorier og modeller til å analysere en endringssituasjon og framstille relevante løsningsforslag

Generell kompetanse

  • Være i stand til å reflektere rundt hva endring er og hvordan endring kan håndteres
Læringsaktiviteter:
Undervisningsmetode vil være en kombinasjon av forelesning, studentpresentasjoner, og gruppeoppgaver.
Læringsstøtte:
Muntlig tilbakemelding på arbeid med gruppeoppgaver.
Pensum:
Lærebok supplert med artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
AOS130, AOS230, og AOS237, eller tilsvarende. AOS335 kan tas i samme semester.
Obligatorisk aktivitet:

Gruppearbeid. To obligatoriske innleveringer i løpet av semesteret.

De obligatoriske innleveringene er bedømt bestått/ikke-bestått

Det kreves bestått på begge de to obligatoriske innleveringene for å få gå opp til eksamen.

Det er ikke behov for å repetere godkjente obligatoriske innleveringer ved eventuell fornyet prøve.

Vurderingsordning:
Hjemmeeksamen på 30 timer. Karakter fastsettes kun basert på hjemmeeksamen. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette faget. 
Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og vurderingsopplegg. Karakter settes av lærer.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er anslått til 300 timer.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Undervisningen vil foregå som fire timers samlinger i uka i 12 uker. Hvordan timene disponers i løpet av høsten vil variere noe, men dette gjøres det rede for ved oppstart av kurset.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått