Course code AOS335

AOS335 Organisasjoner i endring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Arild Wæraas, Bernt Aarset
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: M-ØA, med profilering i organisasjon og ledelse.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forholdet mellom organisasjoner og samfunn, med fokus på bedriftsorganisasjonen. Kurset behandler årsaker til endring, perspektiver på endring, og implementering av endring. Endring studeres i lys av kultur, makt, politikk, og læring,
Læringsutbytte:
Overordnet læringsmål er dypere innsikt i hvordan moderne organisasjoner virker i forhold til interne og eksterne aktører og interessenter, og i forhold til sine omgivelser. Forstå endring og endringsprosesser er sentralt. Etter kurset skal studentene være kjent med de mest sentrale teoriene for hvordan organisasjoner forholder seg til sine omgivelser, og videre ha utviklet evner til å analysere endringsprosesser i organisasjoner.
Læringsaktiviteter:
Undervisningsmetode vil være en kombinasjon av forelesning, studentpresentasjoner, og gruppeoppgaver.
Læringsstøtte:
Veiledning på semesteroppgaver med muntlig tilbakemeldinger.
Pensum:
Lærebok og utvalgte artikler. Myers, P., Hulks, S. and Wiggins, L. (2012): Organizational change. Perspectives on theory and practice. Oxford University Press. 
Forutsatte forkunnskaper:
AOS130, AOS230, og AOS237, eller tilsvarende. AOS320, men AOS335 og AOS320 kan tas i samme semester.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene arbeider i grupper. Alle gruppene skal levere en semesteroppgave som bedømmes bestått / ikke bestått.Godkjent oppgave er et krav for å få gå opp til eksamen. I tillegg skal alle gruppene delta i analyse presentasjon og diskusjon av utvalgte case.
Vurderingsordning:
Hjemmeeksamen på 30 timer.
Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og vurderingsopplegg. Karakter settes av lærer.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er anslått til 300 timer eller 10 studiepoeng.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Undervisningen vil foregå i samlinger to ganger to timer i uka i 12 uker. Hvordan timene disponers i løpet av høsten vil variere noe, men dette gjøres det rede for ved oppstart av kurset.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått