Course code AOS334

AOS334 Organisering av virksomheter (organisasjonsdesign)

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Nicolay Andre Melsæter Worren
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Emnet kan bli kansellert hvis antallet påmeldte er mindre enn 10. 
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokk. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokk.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-ØA og M-ECON, M-IndØk.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet vil ta for seg organiseringen av virksomheter.  Det vil særskilt fokusere på organiseringen av moderne kunnskapsorganisasjoner og på forenkling av komplekse organisasjonsstrukturer. Andre temaer som vil bli dekket er koblingen mellom strategi og organisering, tradisjonelle og nye organisasjonsformer, sammenhengen mellom arbeidsprosesser og organisering, og gjennomføring av reorganiseringsprosesser. 
Læringsutbytte:

Kunnskap

 • Kunnskap om sentrale teorier, rammeverk, og metoder på fagområdet
 • Forståelse for sammenhengen mellom strategi, organisering, og arbeidsprosesser
 • Kjennskap til nye, analytiske/kvantitative verktøy/metoder (f. eks. Design Structure Matrix (DSM), funksjonell analyse, aksiomatisk design (AD)).

Ferdigheter

 • Kunne definere krav til organisering (f. eks. basert på virksomhetsstrategien og andre drivere) og utvikle alternative organisasjonsmodeller som kan møte disse kravene
 • Kunne vurdere viktige antagelser knyttet til sentrale begreper/rammeverk/teorier, samt likheter, forskjeller og sammenhenger mellom ulike begreper/rammeverk/teorier
 • Kunne skissere en måte å gå frem for å løse ulike organisatoriske utfordringer (som man vil kunne møte i praksis) på en faglig god måte (dvs. i lys av begreper, rammeverk og teorier i faglitteraturen)
 • Kunne presentere ideer og konsepter muntlig til en større gruppe på en hensiktsmessig måte
 • Kunne drøfte ideer og konsepter knyttet til faget skriftlig - med bruk av godt faglig språk

Andre læringsintensjoner

 • Økt bevissthet knyttet til betydningen av effektiv organisering
 • Forbedret innsikt i eget ferdighetsnivå og egen motivasjon knyttet til fagområdet
 • Økt motivasjon til å utvikle ferdigheter/kompetanse knyttet til fagområdet
 • Oversikt og interesse for faglitteratur på området
 • Kjennskap til nettverk av rådgivere, konferanser, foreninger, osv. på fagområdet. 
Læringsaktiviteter:
Undervisningen vil være "seminarbasert" med utstrakt bruk av eksempler, cases, øvelser, diskusjoner og simuleringer. Aktiv deltakelse er forventet. 
Pensum:
Worren, N. (2012). Organisation design. Pearson Education. 
Forutsatte forkunnskaper:
AOS130 eller tilsvarende. 
Anbefalte forkunnskaper:
AOS333 (Organisasjonsteori) og AOS237 (Foretaksstrategi) eller tilsvarende. 
Vurderingsordning:
Deltakelse (20%), innleveringer (30%), skriftlig 3 timers eksamen (50%).
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått