Course code AOS333

AOS333 Organisasjonsteori

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Arild Wæraas
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Gis siste gang høsten 2018 som en del av AOS325 Moderne Organisasjoner, deretter legges ned. 
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallelen
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2019V
Emnets innhold:
- Organisasjonsteoriens utvikling fra 1900-tallet og frem til i dag, med spesiell vekt på nyere organisasjonsformer i kunnskapssamfunnet og delingsøkonomien, samt teori om forholdet mellom organisasjon og omgivelser
Læringsutbytte:

Kunnskapsmål

Studentene skal:

- Ha kjennskap til organisasjonsteoriens utvikling fra lukkede til åpne systemperspektiver med særlig vekt på nyere organisasjonsteori

- Ha kunnskap om hva som skiller "gamle" organisasjonsformer fra "moderne"

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

- Anvende flere teoretiske perspektiver på sentrale organisatoriske problemstillinger

- Identifisere de viktigste begrensningene av perspektivene

- Presentere innholdet i teoriene på en kortfattet og forståelig måte

Generelle kompetansemål

Studentene skal:

- Styrke generell analytisk kompetanse

- Styrke evne til kritisk tenkning

- Opparbeide seg et faglig grunnlag for læring i senere emner, særlig emner innenfor organisasjonsfag og ledelse

Læringsaktiviteter:
Forelesning, diskusjon og gruppearbeid.
Læringsstøtte:
Kontinuerlig veiledning etter behov.
Pensum:

Hovedbok:

Scott, W. R. & G. F. Davis (2007/2015): Organizations and Organizing. Rational, Natural, and Open Systems Perspectives. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Kap 1-5, 6 (s 144-146), 7 (s. 152-155), 9-10 og 13 (s. 340-354)

I tillegg vil flere artikler og bokkapitler gjøres tilgjengelig i Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
AOS130 
Obligatorisk aktivitet:

Deltakelse i gruppearbeid er obligatorisk. Gruppearbeidet omfatter presentasjoner av sentrale deler av pensum ved hjelp av en Powerpoint-presentasjon i plenum.

Gruppearbeidet må være bestått for å kunne ta endelig eksamen.

Vurderingsordning:
Skriftlig hjemmeeksamen som teller 100% av karakteren.
Sensor:
Merknader:
Gis siste gang høsten 2018 som en del av AOS325 Moderne Organisasjoner, deretter legges ned. 
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Overlapp:
5 stp med AOS325
Undervisningstid:

3-4 timer pr. uke frem til og med midten av oktober fordelt på to bolker.

Emnet begynner ved oppstart av høstparallelen og sluttføres i midten av oktober.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått