Course code AOS333

AOS333 Organisasjonsteori

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Arild Wæraas
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Gis siste gang høsten 2018 som en del av AOS325 Moderne Organisasjoner, deretter legges ned. 
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallelen
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2019V
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
- Organisasjonsteoriens utvikling fra 1900-tallet og frem til i dag, med spesiell vekt på nyere organisasjonsformer i kunnskapssamfunnet og delingsøkonomien, samt teori om forholdet mellom organisasjon og omgivelser
Læringsutbytte:

Kunnskapsmål

Studentene skal:

- Ha kjennskap til organisasjonsteoriens utvikling fra lukkede til åpne systemperspektiver med særlig vekt på nyere organisasjonsteori

- Ha kunnskap om hva som skiller "gamle" organisasjonsformer fra "moderne"

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

- Anvende flere teoretiske perspektiver på sentrale organisatoriske problemstillinger

- Identifisere de viktigste begrensningene av perspektivene

- Presentere innholdet i teoriene på en kortfattet og forståelig måte

Generelle kompetansemål

Studentene skal:

- Styrke generell analytisk kompetanse

- Styrke evne til kritisk tenkning

- Opparbeide seg et faglig grunnlag for læring i senere emner, særlig emner innenfor organisasjonsfag og ledelse

Læringsaktiviteter:
Forelesning, diskusjon og gruppearbeid.
Læringsstøtte:
Kontinuerlig veiledning etter behov.
Pensum:

Hovedbok:

Scott, W. R. & G. F. Davis (2007/2015): Organizations and Organizing. Rational, Natural, and Open Systems Perspectives. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Kap 1-5, 6 (s 144-146), 7 (s. 152-155), 9-10 og 13 (s. 340-354)

I tillegg vil flere artikler og bokkapitler gjøres tilgjengelig i Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
AOS130 
Obligatorisk aktivitet:

Deltakelse i gruppearbeid er obligatorisk. Gruppearbeidet omfatter presentasjoner av sentrale deler av pensum ved hjelp av en Powerpoint-presentasjon i plenum.

Gruppearbeidet må være bestått for å kunne ta endelig eksamen.

Vurderingsordning:
Skriftlig hjemmeeksamen som teller 100% av karakteren.
Sensor:
Merknader:
Gis siste gang høsten 2018 som en del av AOS325 Moderne Organisasjoner, deretter legges ned. 
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Overlapp:
5 stp med AOS325
Undervisningstid:

3-4 timer pr. uke frem til og med midten av oktober fordelt på to bolker.

Emnet begynner ved oppstart av høstparallelen og sluttføres i midten av oktober.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått