Course code AOS333

AOS333 Organisasjonsteori

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Arild Wæraas
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Januarblokka
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2018H
Emnets innhold:
Emnet er strukturert rundt tre perspektiver; det rasjonelle, naturlige og åpne perspektivet på organisasjoner. Basert på denne inndelingen gis det en innføring i mikro- og makroteorier om organisasjoner og organisatoriske felt og populasjoner, herunder teorier som avhengighetsteori, institusjonell teori, populasjonsøkologi, ressursavhengighetsteori, m.m.
Læringsutbytte:

Kunnskapsmål

  • tilegne seg forståelse av organisasjonsteoriens utvikling og dens inndeling mot tre hovedkategorier av perspektiver på organisasjoner 
  • forstå forskjellen mellom de tre mest overordnede perspektivene på organisasjoner
  • vite hvordan organisasjonsteoriens utvikling henger sammen med teknologiske og strukturelle forhold i samfunnet

Ferdighetsmål

  • forklare forskjellen på det åpne, naturlige og rasjonelle perspektivet og gjengi organisasjonsteoriens utvikling gjennom disse tre perspektivene
  • anvende flere teoretiske perspektiver på sentrale organisatoriske problemstillinger samt identifisere begrensningene av hvert perspektiv

Generell kompetansemål

  • forstå grunnleggende prinsipper for analyse av organisasjoner ved hjelp av flere perspektiver
  • få et faglig grunnlag for læring i senere emner, særlig emner innenfor organisasjonsfag og ledelse
Læringsaktiviteter:
Forelesning, diskusjon og gruppearbeid.
Læringsstøtte:
Kontinuerlig veiledning etter behov.
Pensum:

Hovedbok:

Scott, W. R. & G. F. Davis (2007/2015): Organizations and Organizing. Rational, Natural, and Open Systems Perspectives. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Kap 1-5, 6 (s 144-146), 7 (s. 152-155), 9-10 og 13 (s. 340-354)

I tillegg vil flere artikler og bokkapitler gjøres tilgjengelig i Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
AOS130 
Obligatorisk aktivitet:

Deltakelse i gruppearbeid er obligatorisk. Gruppearbeidet omfatter presentasjoner av sentrale deler av pensum ved hjelp av en Powerpoint-presentasjon i plenum.

Det er gruppearbeid nesten hver dag i løpet av kurset. 

Gruppearbeidet må være bestått for å kunne ta endelig eksamen.

Bestått obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet gis.

Vurderingsordning:
Skriftlig skoleeksamen teller 100% av karakteren.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått