Course code AOS333

AOS333 Organisasjonsteori

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Arild Wæraas
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Januarblokka
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er strukturert rundt tre perspektiver; det rasjonelle, naturlige og åpne perspektivet på organisasjoner. Basert på denne inndelingen gis det en innføring i mikro- og makroteorier om organisasjoner, herunder teorier om (1) organisasjoners instrumentelle virkemåte og kulturelle betingelser og (2) utviklingen av organisatoriske felt og populasjoner. 
Læringsutbytte:

Generell kompetansemål:

- forstå grunnleggende prinsipper for analyse av organisasjoner ved hjelp av flere perspektiver

- få et faglig grunnlag for læring i senere emner, særlig emner innenfor organisasjonsfag og ledelse

Kunnskapsmål

- tilegne seg forståelse av organisasjonsteoriens utvikling og dens inndeling mot tre hovedkategorier av perspektiver på organisasjoner 

- forstå forskjellen mellom de tre mest overordnede perspektivene på organisasjoner

- vite hvordan organisasjonsteoriens utvikling henger sammen med teknologiske og strukturelle forhold i samfunnet

Ferdighetsmål:

- forklare forskjellen på det åpne, naturlige og rasjonelle perspektivet og gjengi organisasjonsteoriens utvikling gjennom disse tre perspektivene

- anvende flere teoretiske perspektiver på sentrale organisatoriske problemstillinger samt identifisere begrensningene av hvert perspektiv

Læringsaktiviteter:
Forelesning, diskusjon og gruppearbeid.
Læringsstøtte:
Kontinuerlig veiledning etter behov.
Pensum:

Hovedbok:

Scott, W. R. & G. F. Davis (2007/2015): Organizations and Organizing. Rational, Natural, and Open Systems Perspectives. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Kap 1-5, 6 (s 144-146), 7 (s. 152-155), 9-10 og 13 (s. 340-354)

I tillegg vil flere artikler og bokkapitler gjøres tilgjengelig i Fronter.

Forutsatte forkunnskaper:
AOS130 
Obligatorisk aktivitet:

Deltakelse i gruppearbeid er obligatorisk. Gruppearbeidet omfatter presentasjoner av sentrale deler av pensum ved hjelp av en Powerpoint-presentasjon i plenum.

Det er gruppearbeid nesten hver dag i løpet av kurset. 

Gruppearbeidet må være bestått for å kunne ta endelig eksamen.

Bestått obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet gis.

Vurderingsordning:
Skriftlig skoleeksamen teller 100% av karakteren.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått