Course code AOS331

AOS331 Ledelse og HRM

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Nicolay Andre Melsæter Worren
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Siste gang: 2016V
Fortrinnsrett: M-ØA og M-ECON, M-IndØk.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Arbeidsoppgavene til ledere på ulike nivåer. Teorier og rammeverk for ledelse og HRM. Sentrale lederutfordringer og hvordan disse håndteres.
Læringsutbytte:
Emnet gir en innføring i ledelse av moderne kunnskapsorganisasjoner. Emnet vil gi deltakerne et solid teoretisk grunnlag som skal bidra til å utvikle kritiske og analytiske evner. Samtidig er det et sentralt mål at emnet skal forbedre deltakernes ferdigheter i å håndtere praktiske utfordringer samt bidra til bevisstgjøring med hensyn til hva som kreves i en lederrolle og betydningen av ledelse generelt. Hovedfokus legges på kunnskap og ferdigheter som man kan begynne å tilegne seg som student, men som vil kreve gradvis modning og videreutvikling gjennom hele ens karriere. Emnet vil også være relevant for de som ønsker en rolle hvor de støtter ledere (f. eks. som HR-rådgivere, konsulenter osv.) eller bidrar til organisasjons- og ledelsesutvikling.
Læringsaktiviteter:
Studentaktive læringsformer vil bli brukt i stor grad (cases, simuleringer, rollespill, osv.) i tillegg til en kortere forelesning hver uke.
Læringsstøtte:
Fortløpende veiledning av gruppearbeid. Tilbakemelding på innleveringer.
Pensum:
Kompendium med artikler fra fagtidsskrifter og noen bokkapitler.
Forutsatte forkunnskaper:
Ingen spesielle, men det er en fordel å ha tatt emnene Innføring i organisasjonsteori (AOS130) og Organisasjons- og ledelsespsykologi (AOS230), eller tilsvarende. Disse kravene er ikke obligatoriske. Hvis man ikke har tatt disse emnene er det ønskelig at man har noe bakgrunn fra andre samfunnsfag.
Obligatorisk aktivitet:
Det vil bli etablert faste grupper og de fleste av aktivitetene vil bli gjennomført i disse gruppene. Tilstedeværelse er nødvendig for å følge emnet. Det vil også bli kunne bli gjennomført ulike vurderinger av den enkelte deltaker og/eller gruppen som de tilhører, men disse vurderingene vil ikke telle i sluttkarakteren.
Vurderingsordning:
  • Gruppene leverer flere kortere innleveringer gjennom emnet som til sammen teller 30% (gruppen leverer én felles oppgave).
  • En individuell innlevering som teller 30%
  • Avsluttende individuell skriftlig eksamen som teller 40% (3 timer).
Sensor:
Ekstern sensor går igjennom og godkjenner opplegg for semesteroppgaver og eksamen.
Normert arbeidsmengde:
I henhold til NMBU-normer. Ti poeng = 300 timer.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Normalt 1 time forelesning pr uke + 3 timer gruppearbeid med veiledning fra foreleser
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått