Course code AOS331

Emneansvarlige: Nicolay Andre Melsæter Worren
Medvirkende: Susann Gjerde, Arild Wæraas
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: M-ØA og M-ECON, M-IndØk.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Temaer: Eldre og nyere ledelsesteorier, ledelse som myte og symbol, ledelse i Skandinavia, lederroller, lederstiler og lederatferd, Human Resource Management, kunnskapsledelse, delt ledelse og myndiggjøring av medarbeidere, lederidentitet.
Læringsutbytte:
Emnet gir dypere innsikt i ledelse av moderne organisasjoner. Det gir en bred teoretisk kunnskapsbase på feltet lederskap, med vekt på teori som verktøy for analyse og forståelse. Videre gir emnet trening i å definere, analysere og drøfte sentrale problemstillinger knyttet til ledelse av organisasjoner, lederens rolle og identitet.. Det legges vekt på å utvikle kritiske, analytiske evner i tilnærmingen til praktiske problemstillinger i næringsliv og offentlig forvaltning.
Læringsaktiviteter:
Hovedformen er forelesninger, diskusjon i plenum, og gruppediskusjoner. Teoristoffet presenteres delvis av studentene, av foreleser, og leses på egen hånd.
Læringsstøtte:
Fortløpende veiledning i grupperpå semesteroppgaven. Muntlig tilbakemelding på alle presentasjoner. Diskusjon i seminarene.
Pensum:
Pensum er et kompendium med forskningsartikler og kapitler fra enkelte bøker.
Forutsatte forkunnskaper:
Innføring i organisasjonsteori (AOS130). Organisasjons- og ledelsespsykologi (AOS230). Strategisk ledelse og organisasjonsdesign (AOS237). Samfunnsvitenskapelig metode (AOS240).
Obligatorisk aktivitet:
Deltakerne organiseres i grupper, og hver gruppe leverer en semesteroppgave. Denne evalueres til godkjent/ikke godkjent. Godkjent rapport er et krav for å gå opp til endelig eksamen. Videre må alle studentene delta i å presentere forskningsartikler på samlingene. Det betyr at tilstedeværelse er nødvendig for å kunne følge kurset.
Vurderingsordning:
En 30 timers hjemmeeksamen.
Sensor:
Ekstern sensor går igjennom og godkjenner opplegg for semesteroppgaver og eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
I henhold til NMBU-normer. Ti poeng = 300 timer.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Undervisningen foregår med to til fire timers forelesning/seminar. Noen uker er det undervisning to ganger i uken, mens andre uker er undervisningsfri. Dette blir redegjort for ved oppstart av emnet.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått