Course code AOS331

AOS331 Ledelse og HRM

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Nicolay Andre Melsæter Worren
Medvirkende: Susann Gjerde, Arild Wæraas
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: M-ØA og M-ECON, M-IndØk.
Emnets innhold:
Temaer: Eldre og nyere ledelsesteorier, ledelse som myte og symbol, ledelse i Skandinavia, lederroller, lederstiler og lederatferd, Human Resource Management, kunnskapsledelse, delt ledelse og myndiggjøring av medarbeidere, lederidentitet.
Læringsutbytte:
Emnet gir dypere innsikt i ledelse av moderne organisasjoner. Det gir en bred teoretisk kunnskapsbase på feltet lederskap, med vekt på teori som verktøy for analyse og forståelse. Videre gir emnet trening i å definere, analysere og drøfte sentrale problemstillinger knyttet til ledelse av organisasjoner, lederens rolle og identitet.. Det legges vekt på å utvikle kritiske, analytiske evner i tilnærmingen til praktiske problemstillinger i næringsliv og offentlig forvaltning.
Læringsaktiviteter:
Hovedformen er forelesninger, diskusjon i plenum, og gruppediskusjoner. Teoristoffet presenteres delvis av studentene, av foreleser, og leses på egen hånd.
Læringsstøtte:
Fortløpende veiledning i grupperpå semesteroppgaven. Muntlig tilbakemelding på alle presentasjoner. Diskusjon i seminarene.
Pensum:
Pensum er et kompendium med forskningsartikler og kapitler fra enkelte bøker.
Forutsatte forkunnskaper:
Innføring i organisasjonsteori (AOS130). Organisasjons- og ledelsespsykologi (AOS230). Strategisk ledelse og organisasjonsdesign (AOS237). Samfunnsvitenskapelig metode (AOS240).
Obligatorisk aktivitet:
Deltakerne organiseres i grupper, og hver gruppe leverer en semesteroppgave. Denne evalueres til godkjent/ikke godkjent. Godkjent rapport er et krav for å gå opp til endelig eksamen. Videre må alle studentene delta i å presentere forskningsartikler på samlingene. Det betyr at tilstedeværelse er nødvendig for å kunne følge kurset.
Vurderingsordning:
En 30 timers hjemmeeksamen.
Sensor:
Ekstern sensor går igjennom og godkjenner opplegg for semesteroppgaver og eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
I henhold til NMBU-normer. Ti poeng = 300 timer.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Undervisningen foregår med to til fire timers forelesning/seminar. Noen uker er det undervisning to ganger i uken, mens andre uker er undervisningsfri. Dette blir redegjort for ved oppstart av emnet.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått