Salmonella er dessverre igjen påvist ved Hesteklinikken

Oppdatert 26. september: NMBU Veterinærhøgskolen har bestemt at Hesteklinikken vil holde stengt helt fram til Veterinærhøgskolen flytter til nye lokaler på campus Ås våren/sommeren 2020.

Foreløbige undersøkelser viser at det er stor sannsynlighet for at Salmonella Typhimurium-bakterien som er påvist ved Hesteklinikken, er av samme stamme og klon som den vi har hatt tidligere. Fortsatt avventer vi svar på de siste undersøkelsene for å få bakterien 100 % identifisert.

Veterinærinstituttet vil undersøke flere bakterieprøver fra Hesteklinikken og fra kontaktbesetninger i dagene framover. 

For å være på den sikre siden, ble inntak og utslipp av hester stanset allerede søndag 15. september, da en hest fikk diaré, selv om det ikke forelå mistanke om Salmonella da. Unntaket er én hest som ble sendt hjem på isolat i sin stall før båndleggingen.

Oppdatert 27. september: Det er bekreftet Salmonellasmitte hos ytterligere en hest på Hesteklinikken.

Videre oppfølging av utbruddet er Mattilsynets ansvar.

Hesteklinikken har, etter de forrige utbruddene av Salmonella, hatt et veldig strengt overvåkningsprogram. Siden åpningen i april 2019 har vi tatt miljøprøver i klinikken først hver uke, og så, siden juli, månedlig. Denne overvåkningen gjør at vi har god oversikt over situasjonen. De siste prøvene ble tatt 2. september, og de var negative. Vi tar også prøver av hestene både på vei inn og ut av klinikken. Inntaksprøven fra den smittede hesten blir nå analysert.

For akutt-situasjoner, ta kontakt med Bjerke Dyrehospital. Deres akutt-nummer er 22 95 60 10.

Her finner du Spørsmål og svar om Salmonella-utbruddene ved Hesteklinikken

Hvilke tiltak har blitt gjort ved Hesteklinikken siden det forrige utbruddet?

Det forrige utbruddet av Salmonella ble påvist 16. oktober 2018, og klinikken ble da stengt. Den siste oppstallede hesten forlot klinikken 28. desember.

De neste månedene ble hele klinikken på ny sanert. Forbruksmateriell ble kastet og resten ble desinfisert. Hele klinikken ble skrubbet grundig ned og desinfisert i flere omganger. Det ble gasset med hydrogenperoksid (H2O2) i to omganger. I tillegg igangsatte man en omfattende renovering av rom og innredning. Det ble lagt nye gulv i boksene, satt inn nye dører, alle boksene ble malt og noen områder fikk ny mur.

Mattilsynet tok totalt rundt 130 negative miljøprøver før klinikken ble godkjent for åpning 11. april 2019. I tillegg tok vi på eget initiativ rundt 350 miljøprøver før gjenåpningen

15. april ble det satt inn fem hester som skulle ha boksro av ulike årsaker. I denne perioden ble smittesluser inn og ut av klinikken opprettholdt. En av hesten ble operert under oppholdet. Rutinene i stallen ble fulgt som vanlig, men hestene ble flyttet rundt i klinikken og mellom alle boksene i løpet av de neste seks ukene. Ukentlig ble det tatt både miljøprøver og avføringsprøver av hestene.

Fra 27. mai og de neste tre ukene ble det tatt inn hester til poliklinisk undersøkelse, og fra 17. juni tok vi også inn hester til større utredninger og elektiv kirurgi. Det ble tatt avføringsprøve av alle hester ved ankomst og før hjemsendelse. Disse ble enten frosset ned eller plukket ut til dyrkning. I tillegg ble det tatt ukentlige miljøprøver fra bokser, stallområder og klinikklokaler.

Det ble i perioden ikke påvist noen positive prøver. Normal klinikkdrift ble derfor igangsatt fra 8. juli.

Vi har etter denne datoen fortsatt tatt avføringsprøver av pasienter ved ankomst og hjemsendelse. Enkelte prøver har blitt tatt ut til dyrkning. I tillegg har vi hver 4. uke tatt miljøprøver fra ulike kritiske punkter i stallene og klinikklokalene. Totalt har vi tatt over 500 prøver siden det forrige utbruddet. Siste negative prøver fra hest og miljø var 2.september.

Hvordan kunne det oppstå et nytt utbrudd etter disse tiltakene?

I samarbeid med Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet, ble det gjort omfattende undersøkelser for å spore smitten etter det første utbruddet sommeren 2018, men man greide ikke å finne smittekilden. Den kan ha kommet fra mus og småfugl, eller den kan ha kommet via fôr eller vannkilder. En annen mulighet er at smitten har kommet via en pasient som hadde Salmonella da den kom til oss, men som ikke viste symptomer på dette.

NMBU Veterinærhøgskolen Hesteklinikken opplever nå den samme utfordringen som en rekke utenlandske klinikker har opplevd før oss. Salmonella er en svært vanskelig bakterie å bli kvitt i miljøet. Ved to tidligere Salmonella-utbrudd ved Hesteklinikken, i 2006 og 2012, greide man å bli kvitt smitten etter en runde med vask og desinfisering, men denne gangen dreier det seg tydeligvis om en variant som det er særdeles vanskelig å få bukt med.

Erfaring fra andre klinikker viser at miljøsmitte som har oppstått etter et utbrudd, kan vedvare i lang tid på tross av desinfisering, strenge hygienekrav og smitteverntiltak. For eksempel har flere klinikker i USA gjennom årene måtte stenge og renovere for millioner av kroner for å forsøke å bli kvitt miljøsmitten, for så å oppleve at den samme bakterien likevel blir påvist flere måneder etter gjenåpningen.

For spesielt interesserte, finnes det i denne oversiktsartikkelen flere eksempler på slike hendelser i USA:

Ekiri, A. B., Morton, A. J., Long, M. T., MacKay, R. J. and Hernandez, J. A. (2010), Review of the epidemiology and infection control aspects of nosocomial Salmonella infections in hospitalised horses. Equine Veterinary Education, 22: 631-641. doi:10.1111/j.2042-3292.2010.00144.x

For mer informasjon om Salmonella, les vår artikkel Fakta om Salmonella.

Published 19. september 2019 - 15:27 - Updated 27. september 2019 - 9:50